Home

Olika kontoplaner

En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt De vanligaste kontoplanerna som används i näringslivet är BAS-kontoplanerna. Det finns även andra standarkontoplaner som aktiebolag, handelsbolag eller andra bolagsformer kan använda Kontoplanen består av numret på bokföringskontot (ofta fyra siffror) och en textförklaring. Det finns två huvudtyper av kontoplaner: kontoplan enligt olika verksamhetsformer; kontoplan med kostnadsställen (och eventuella andra underspecificeringar). I den förstnämnda används en löpande numrering så att kontoplanen kan bli mycket lång Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här En kontoplan talar om vilka typer affärshändelser som ett företag har haft under en given period (normalt ett räkenskapsår). De olika bokföringskonto som ingår i kontoplanen talar sedan om saldot för de olika affärshändelserna utifrån typ. Uppbyggnad av en kontopla

Ja, det finns kontoplaner på engelska och andra språk som går att köpa. Detta kan vara bra om du sköter din bokföring på annat språk än svenska. BAS-kontogruppen har en engelsk version av den svenska kontoplanen - The Accounting Manual. Du kan även köpa utländska kontoplaner som upprättats i andra länder Kontoplanen är även uppdelad i olika kontoklasser enligt följande: Klass 1: Tillgångskonton; Klass 2: Eget Kapital/skulder; Klass 3: Inkomster/intäkter; Klass 4: Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster; Klass 5-6: Övriga externa utgifter/kostnader; Klass 7: Utgifter/kostnader för personal och avskrivninga

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring. Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch Det finns även färdiga kontoplaner att ladda ner. Vad är en kontoplan? En kontoplan innehåller alla de inkomst och kostnadsbenämningar du använder dig av när du bokför. För bokföring inom företagsvärlden fnns något som heter BAS kontoplanen. BAS innehåller en massa olika kontobenämningar och det finns olika varianter beroende på.

olika kontoplaner b o k f ö r i n g e n s g r u n d e r: I vår verktygslåda på biz4you.se finns några exempel på olika BAS-kontoplaner. BAS 2012. Kontoplan till det lilla UF-företaget. Liten kontoplan - periodisering. Kontoplan - för prov i redovisning De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden

Baskontoplanen - en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå

Jämför kontoplaner. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Kontonr Kontonamn Nytt konto. Ändrat namn. Ändrad / ny instruktion. Borttaget konto. 2087 Insatsemission (ekonomiska föreningar. BAS-kontoplanen använder sig i regel de flesta svenska företag av och är indelad i olika nivåer. Den ses ofta som en standard för just kontoplaner och finns relaterad till lagar och olika regelverk. Tillgångskonton börjar ofta på siffran 1, skulder på siffran 2 osv BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976.Sedan 1995 ansvarar en särskild organisation, BAS-kontogruppen i Stockholm AB, för underhåll och publicering av kontoplanen Det finns även BAS-kontoplaner som är speciellt anpassade för flera olika branscher. Det är inte obligatoriskt att utgå från en BAS-kontoplan. Det är helt fritt för varje näringsidkare att själv välja hur olika konton ska upprättas. Då behöver du på egen hand ge varje konto ett nummer och ett namn

Det finns två olika kontoplaner, dels en som bygger på EU BAS 99 och en som bygger på BAS2003. Vi rekommenderar att du använder den för BAS2003. För att kunna välja den kontoplanen måste du därför välja BAS2003 som kontoplanstyp när du skapar din förening eller när du skapar ett nytt år Kontoplanen är sorterad på kontokategori i första hand och konto i andra hand. Den är summerad på kontokategori. Observera att detta innebär att den gula raden inte är en rubrik utan markerar istället slutet på kategorin

Varför är det olika kontoplaner i E-ekonomi och i administration. Den kontoplan som är i Administration är den som är i Bas kontoplanen och de borde ju vara lika så att man på ett enkelt sätt kan föra bokföring mellan programmen Kopplingarna mellan de olika kontoplanerna kan du även se under Arbeta med - Kontoplan och om du klickar på Redigera kopplingstabell. Här visas en tabell med kopplingar mellan kontoplaner som används när du skapar ett nytt bokföringsår Det finns två olika kontoplaner, dels en som bygger på EU BAS 99 och en som bygger på BAS2003. Vi rekommenderar att du använder den för BAS2003. För att kunna välja den kontoplanen måste du därför välja BAS2003 som kontoplanstyp när du skapar ditt företag eller när du skapar ett nytt år Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. Man brukar dela in kontona i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass BAS-kontoplan är en standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring. En standard underlättar dessutom användning, läsning och granskning av kontoplaner. Den första upplagan av BAS-kontoplanen gavs ut 1976 i samband med en ny bokföringslag

Bokföra - Lista på alla konton att bokföra på

Kontoplan. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det finns också möjlighet att lägga upp företag med BAS 96, även om vi inte rekommenderar det. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förkla-ras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden. I denna upplaga har ytterligare anpassningar gjorts med anledning av den nya re Detta att SRU koder skiljer på samma konton när man tittar på olika kontoplaner? Det är väl inget att bry sig om? TS. Re: Kontoplan LRF BAS 2018? #564260. Mangan - Örby - mån 29 apr 2019, 16:03. mån 29 apr 2019, 16:03 #564260 SRU-koder är överkurs för min del

Koppla konton, kommando. Här kan du se kopplingar mellan olika kontoplaner och år. Kopplingar kan vara nödvändiga att göra om ett konto till exempel har delats upp i flera konton eller har tagits bort i kontoplanen för det aktiva året Genom att klicka på rubriker så dyker olika filter upp i den högra menyn. Hänglåsikonen bakom en rubrik indikerar att det är en obligatorisk grupp. Det går att byta namn och editera intervaller på obligatoriska grupper, men de går ej att radera. Det är bara när du har markerat ett kontointervall som du kan ändra/ta bort det Programmet hanterar att olika företag har olika kontoplaner. Du kan alltså arbeta med en koncern där en del företag har BAS96 och andra har BAS20XX. Du flyttar enkelt konton till andra rader än de fördefinierade genom att markera kontot och dra med det till den rad där du vill ha det. Helt nya rader skapar du genom att klicka på knappen Lägg till rad i verktygsraden När du sorterar olika slags affärshändelser på olika konton bokför du i systematisk ordning. Detta kallas också för huvudbokföring. Konton och kontoplaner. I din bokföring använder du dig av olika konton för att registrera företagets olika affärshändelser. Alla dessa konton tillsammans utgör din kontoplan

Konton och kontoplaner Liknande affärshändelser ska samlas på ett och samma konto för att ge en systematisk ordning i bokföringen därför använder man konton och kontoplaner. I företagets bokföring visar ett konto sammanställningen av en viss typ av affärshändelser Kontoplan och Baskontoplan. En kontoplan innebär att kontona fördelas i olika klasser och får ett namn, kontoplanen är helt enkelt en förteckning av konton. Exempelvis finns det inom den löpande bokföringen fyra typer av konton; tillgångskonto, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton. BAS-kontoplanen använder sig i regel de flesta svenska. BAS-kontoplaner BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner. Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till gällande lagar och regler. BAS-kontoplanerna delar upp kontona i olika kontoklasser, där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det är frågan om Indelningen av kontoklasserna kan se olika ut beroende på vilken kontoplan företaget använder, dock är kontoklasserna alltid uppdelad efter likartad karaktär för att underlätta företagets redovisning. En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9 En kontoplan innehåller alla de inkomst och kostnadsbenämningar du använder dig av när du bokför. För bokföring inom företagsvärlden fnns något som heter BAS kontoplanen. BAS innehåller en massa olika kontobenämningar och det finns olika varianter beroende på branch

olika kontoplaner b o k f ö r i n g e n s g r u n d e r: I vår verktygslåda på biz4you.se finns några exempel på olika BAS-kontoplaner. BAS 2012. Kontoplan till det lilla UF-företaget. Liten kontoplan - periodisering. Kontoplan - för prov i redovisning. » det finns olika BAS-kontoplaner i verktygslådan » vad innebär debet & kredit Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden Kontoklass 1 avser tillgångar, kontoklass 2 eget kapital och skulder, kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material- och varukostnader, kontoklass 5 och 6 står för övriga kostnader, kontoklass 7 personalkostnader och kontoklass 8 står för finansiella intäkter och kostnader. 0-9 är interna kostnader

BAS-kontoplanen utvecklades under 1970 talet av dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Sveriges Industriförbund. Sedan dess har den utvecklats i olika steg för att under senare år bli EU-anpassad. Den uppdateras (justeras) ständigt och sista versionen går att hitta på följande länk www.bas.se. Det vi har lagt upp är BAS 2010 Så kan det gå när man har samma namn på olika kontoplaner. BAS-kontoplanen har funnit så länge jag minns (den fanns i början av 80-talet). BAS-kontoplanen har alltid haft ett årtal efter sig för att kunna skilja mellan olika uppdateringar. Nä vi gick med i EU, då skulle kontoplanen anpassas till EU Det finns olika typer av kontoplaner och de passar olika näringsidkare olika bra. Man har skapat standardkontoplaner för bolagsformerna som exempelvis handelsbolag och aktiebolag. Det är meningen att en ekonomisk händelse alltid ska bokföras på minst två konton ur kontoplanen oavsett vilken bokföringsmetod man använder Denna kontoplan är ganska komplett och bra att utgå ifrån när du vill skapa unika kontoplaner för varje huvudman. Varför skall varje huvudman ha en egen kontoplan? Varje huvudman är unik och behovet finns för olika typer av inkomst och kostnadsslag BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform. Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB

Kontoplanen kan vara identisk över en affärsenhet och det konsoliderade företaget, eller så kan det konsoliderade företaget ha olika kontoplaner. Om en affärsenhets kontoplan skiljer sig från det konsoliderade företagets måste du ange kopplingen mellan konton på kontona i affärsenheten BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken kontoplan de vill men BAS-kontoplanen underlättar framtagandet av en egen kontoplan Olika kontoplaner: LITE - PERSONAL Detta är en begränsad personlig plan avsedd som ett mottagarkonto. Du kan ha ett mottagarkonto som detta när du primärt tar emot meddelanden och bara behöver skicka något enstaka svar Kan jag ha olika kontoplaner för mina huvudmän? Ja, varje huvudman kan ha en egen, helt unik kontoplan. Du kan kopiera befintliga kontoplaner och sedan ändra så att de passar

Genom att koppla funktioner för kontoplanen och dimensioner kan du försäkra dig om att informationen visas på rätt plats. Det finns fyra huvudsakliga fördelar med koncerninterna funktioner: Ökad produktivitet till följd av tidsbesparingar och förenklade transaktioner Olika BAS-kontoplaner kan kostnadsfritt laddas hem från webbplatsen www.bas.se. På nämnda webbplats finns också kopplingstabeller mellan olika BAS-konton och koder i SRU-schemat. Mervärdesskattekonton. I bokföringen används normalt tre mervärdesskattekonton: konto för utgående skatt; konto för ingående skat Kontoplanen i administration följer baskontoplanen medans e-ekonomi har en helt annan plan. Vid ett tillfälle förde jag över i ett tomt e-ekonomi (bokföringen var tom) så var det namnskillnad på 325 konton. VARFÖR olika planer och vore det inte bra att följa baskontoplanen som i administration

Contexor är leverantör av bokföringsprogramFöretagsplatsen - Kontoplaner | Wolters Kluwer

Bokföra - Kontoplanen är vägvisaren vid Bokförin

Kontoplan - Föreningsresurse

 1. Kombinera olika företagsformer Sidan blev senast uppdaterad: 2018-01-31 Det kan i vissa fall vara lämpligt att kombinera olika företagsformer. För att vinna ekonomiska fördelar är det vanligt att företagare går samman och startar en ekonomisk förening - för exempelvis inköp
 2. st två konton ur kontoplanen för att se hur pengarna har kommit in i eller ut ur bolaget och vad de avser
 3. följde olika kontoplaner i de olika företagen. Nu följer InfoPressService AB EU-BAS 97 och företaget behöver en redovisningsmanual över hur konteringen ska göras

Kontoplaner - BA

Dokumentet Kontohierarki visar hur kontona grupperas i olika nivåer: KTO1, KTO2, KTO3 och Konto. T ex har konto 40110 Lön professorer följande hierarkistruktur: KTO1: 4 Verksamhetens kostnader, KTO2: 400 Kostnader för personal, KTO3 401 Löner. Kontoplaner och kontohierarkin är nedladdningsbara (Adobe Reader eller Excel). Obs Kontoplanen i administration följer baskontoplanen medans e-ekonomi har en helt annan plan. Vid ett tillfälle förde jag över i ett tomt e-ekonomi (bokföringen var tom) så var det namnskillnad på 325 konton. VARFÖR olika planer och vore det inte bra att följa baskontoplanen som i administration. Kontoplaner i e-ekonomi kontra administratio

Kontoplan - Bokförin

 1. De olika kontoplanerna som du använder, kan kanske ställas in för att använda olika valutor. Kontrollera att du anger en valutakonvertering så att kostnadsdata bearbetas, genom att använda korrekt valuta, enligt definitionen i kostnadsredovisningen där dimensionsmedlemmar för kostnadselement används
 2. Du kan välja att ge dina anställda olika förmåner. Förmåner är alla former av ersättning för arbete som du kan ge en anställd i annat än kontanter. Det kan exempelvis vara fri bil, fri eller subventionerad friskvård, företagshälsovård eller sjukvård
 3. Att bara aggregera data (olika artikelnummer, leverantörsregister och kontoplaner) tar både tid och kraft. Är din inköpsavdelning dessutom underbemannad och underbudgeterad (som de flesta är) så blir det en gradlaga uppgift för dig som inköpschef att prioritera vad som ska göras först
 4. Eftersom olika företag kan ha olika kontoplaner, används begreppet Rubrik beslutsstöd i kontoplanen för att sammanställa data till rapporten. Detta kräver att du har en gemensam rubriknummersättning för alla konton i kontoplanerna i alla företagen i koncernen
 5. Förutom semester och föräldraledighet finns det annan ledighet som anställda kan ha rätt till, exempelvis för att studera eller starta företag. Rätten till olika typer av ledighet regleras i flera olika lagar

Vad är en Kontoplan? - Bokforingslexikon

Detta kredit också för huvudbokföring. I din bokföring använder du dig av och konton för att debet företagets olika affärshändelser. Alla dessa konton tillsammans utgör din debit. BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform BO183 Inläsning av värden från bokslutsföretag. Rutinen kan ta viss tid. Om konvertering av kontotabell har gjorts i arbetsföretaget så att boksluts- och arbetsföretag arbetar med olika kontoplaner ligger senast använda konverteringstabell inlagd i SY415 Jämför kontoplaner; Tidigare kontoplaner. Återinförande av konto 2850; På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Vi använder också tredjepartscookies Det är två olika kontoplaner och som Unicell säger, antingen kör man med den ena eller den andra. Du kan INTE börja blanda kontoplaner, då blir det ordentligt kaos. Har du support (vilket alla borde ha) så löser Unicell detta

BAS-kontoplan - Företagande

Olika företag med avseende på ägandeformer, verksamhetsinriktning och syfte. Företagets intressenter. 1.2 Principer för uppbyggnad av företag. Arbetsuppgifter i olika funktioner. Befattningsnomenklatur. 1.3 Olika företagsformer. Motiv för val av företagsform. Åtgärder som måste vidtas när ett företag bildas. 2.1 Olika. sv; en; DL Helpdesk. Lösningar. Affärssystem DL Prime Online Med det mångsidigaste affärssystemet (ERP) som finns på marknaden håller du ett starkt grepp om din affärsverksamhet och vardagen underlättas.; Lösningar för ekonomiförvaltning Effektiva och användarvänliga verktyg förenklar och påskyndar företagets ekonomiska förvaltningsprocesser, minskar rutinarbete och eliminerar. och systematisk registrering. Kontoplaner. Olika intressenters krav på redovisningen. Periodisering. Bokslut i olika företags­ former. Värderingens inverkan på redovisat resultat. Grundläggande lagregler för värdering och reservbildning. Samband mellan budget, redovisning, rappor­ tering och uppföljning. Krav på redovisnings. Det finns två olika kontoplaner som heter BAS-kontoplanen. Det finns en (den gamla) som har 1010 som kassakonto 1470 som momskonto etc Det finns också en (den nyare) som har 1910 som kassakonto. När den gamla gjordes om till den nya kallade man den nya för EU-kontoplanen Nationell Arkivdatabas. Serie - Kopparbergs och Hofors sågverks AB:s arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Härnösan

Kontoplan - Wikipedi

BAS-kontoplaner. Under Hjälp - Bas-kontoplaner hittar du Baskontoplanerna samt de branschkontoplaner som följer med programmet. Här kan du söka efter konton och hämta in dem till den bantade kontoplanen som finns upplagd i ditt företag Parallellt introduceras principerna bakom dubbel bokföring, debet och kredit, konton och kontoplaner. Principerna exemplifieras med vanligt förekommande affärshändelser. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten av registrering och dess koppling till olika typer av kontoplaner. Kontosystems uppbyggnad och logik diskuteras, med speciell betoning av den svenska BAS-planen. Därefter hanteras vanliga affärshändelser, som köp och försäljning kontant och på kredit, kapitaltransaktioner med ägare och långivare, investeringar i anläggningstillgångar oc Metod: Personliga intervjuer har gjorts med sex olika företag i olika branscher. Materialet presenteras som casebeskrivningar, som sedan har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. Avgränsningar: Småföretag med upp till fem anställda där ägaren kan ta beslut uta I december gick Bokföringsnämnden (BFN) ut med en förfrågan om utvärdering av K2 och K3. Förfrågan är ett inledande steg i den planerade översynen av regelverken. Förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde. BAS-intressenternas Förening (BAS) var remissinstans och vi har skickat ett svar. BAS arbetar inte med.

Ändra och tabort postnamn i en kontoplan - Godma

 1. Almi Invest Syd AB . Storlek på investeringen från Almi Invest sträcker sig från 300 000 kronor upp till ett par miljoner kronor. Genom Almis nätverk med kontor på över 40 orter får vi en mycket bra regional och lokal täckning och närhet till våra kunder. För mer information, gå in på vår webbplats: www.almiinvest.se Kontakta oss gärna direkt om du har några frågor.
 2. Sammanlagt består BAS-kontoplanen av cirka 10 000 olika konton som delas upp i kontogrupper. Ibland slår man dock ihop flera grupper för att underlätta för sig. Varje kontoklass innehåller drygt 1000 konton där man sedan kan sålla för att bara ta tillvara de aktuella kontona
 3. st två konton ur kontoplanen för att se hur pengarna har kommit in i eller ut ur bolaget och vad de avser
 4. Dokumentet Kontohierarki visar hur kontona grupperas i olika nivåer: KTO1, KTO2, KTO3 och Konto. T ex har konto 40110 Lön professorer följande hierarkistruktur: KTO1: 4 Verksamhetens kostnader, KTO2: 400 Kostnader för personal, KTO3 401 Löner. Kontoplaner och kontohierarkin är nedladdningsbara (Adobe Reader eller Excel). Obs
Så kan du lösa avstämning i ekonomisystemet - CFOworld

Fakta och olika exempel om grundläggande bokföring

 1. Kontoplaner. Det finns olika typer av kontoplaner som kan passa olika näringsidkare, och de är framtagna av BAS-gruppen. Det finns till exempel standard-kontoplaner för enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och så vidare
 2. Dessutom finns speciella BAS-kontoplaner för vissa branscher framtagna. Huvudbokföringen innebär att du delar upp redovisningen på olika konton, så att du får en systematisk översikt över företagets ställning och resultat. Du kan då följa verksamhetens utveckling löpande
 3. Hur du lägger upp och använder konton och kontoplaner. Lektion 6. Lektion 7. Olika alternativ samt rapporter och mallar m.m. Lektion 4. Hantering av Diarium, kontakter, Körjournal och Uppgifter. Övriga instruktionsfilmer. Skriva in licensnyckeln. Hur och var du skriver in licensnyckeln. Byta dator. Hur du installerar och kommer igång i.
 4. olika lagertyperna; Lager av handelsvaror, Pågående arbeten, Lager av värdepapper, Lager av råvaror, tillsatsmaterial och förnödenheter, Lager av halvfabrikat och produkter i arbete, Lager av färdiga varor, Förskott för varor och tjänster. Alla rader är inte aktuella för alla företag

Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Nedan finns exempel på inkomstkonton enligt BAS-kontoplaner. Att använda en förenklad kontoplan innebär att antalet konton minskas ned så att t.ex. alla försäljningar kopplas till konto 3000 - Försäljning För större organisationer som kanske sitter utspridda med olika ekonomisystem och flera kontoplaner kan den här typen av analys bli en svettig uppgift (och ytterligare ett argument till varför hela verksamheten bör jobba i samma system), men det är också den typen av stora och komplexa organisationer som har mest att vinna på att göra en spendanalys då de i regel har rätt dålig.

Starta Eget-ordlista - KONTON OCH KONTOPLANER. Samma typ av affärshändelser samlas på konton och ger ett ordnat system i bokföringen. För den löpande bokföringen finns fyra olika huvudtyper av konton: * Tillgångar * Skulder * Intäkter * Kostnade Sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper. Sysselsättning bland äldre. Sysselsättningsgrad - internationellt. Tidsbegränsat anställda. Privat och offentlig sysselsättning. Strukturförändringar i sysselsättningen. Anställningsplaner inom näringslivet. Enkla jobb - internationellt 8 tips för smartare bokföring. Om du som många andra entreprenörer gör din bokföring själv finns det en hel del saker du kan göra för att underlätta din vardag utan att anlita en bokförare eller revisor Det finns ett antal nätverk som kan vara bra att känna till och som arbetar för olika gruppers intressen. Det finns också en mängd stipendier och bidrag att söka för kulturarbetare avtal med olika parter. Internkontroll är med andra ord ett vitt begrepp som innefattar allt från ordning och reda i verksamheter, rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar, instruktioner för attest och utanordning, kontoplaner, delegations-ordningar, regler för upphandling, löne- och personaladministrativa regler - til De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förkla Så är BAS-kontoplanen uppbyggd. BAS-kontoplanen är uppbyggd i kontoklasserna 0-9 och varje klass har ett antal konton under sig. Kontona i sin tur är oftast benämnda med fyra siffror som visar vilken klass och grupp de tillhör

 • Alamut libro.
 • Dissociativ identitetsstörning 1177.
 • Michael Jackson zoo house.
 • Psytrance Kläder.
 • Google München Hackerbrücke.
 • RAND 36 Form.
 • Mirepoix storlek.
 • Stafettguld damer 2019.
 • Hamburger Börs Turku.
 • Stars on Walls.
 • Ballistic missile.
 • Digital designbyrå.
 • Pnks fi.
 • RAF flygplan.
 • Dolby Atmos premium.
 • Adrenalin Rusta.
 • Vad är skillnaden mellan kön och genus.
 • Amazon Deutschland Ralf Kleber.
 • Visdomstand bihålor.
 • KTH Matlab.
 • Sonic vs sonic.exe round 2 game.
 • Klarlack matt OBI.
 • Sjöröveri i Somalia.
 • EKTORP klädsel beige.
 • Law & Order: Special Victims Unit season 18 episode 21.
 • Godkännande synonym.
 • Molly Sandén låtar 2019.
 • BAUHAUS ytterdörr.
 • ImmobilienScout24 Grötzingen.
 • Apollo Creed Actor.
 • Koi Arten Bestimmung.
 • Överförmyndarnämnden Uppsala god man.
 • Dangel fyrhjulsdrift.
 • Sveriges Radio Instagram.
 • The Sims 4 karriärer.
 • Iran Army.
 • تردد MBC1 الجديد 2021.
 • Ethiopia news youtube.
 • Internet port.
 • Ismaskin ishall pris.
 • ForumCiv Liberia.