Home

Vilket kollektivavtal har jag

Hitta ett kollektivavtal. Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen Var hittar jag mitt kollektivavtal? Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Du kan också ringa eller mejla din sektion eller kontakta ditt fackliga ombud för att få ditt kollektivavtal. Kommunal har tusentals kollektivavtal Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Arbetsgivaren kan förstås välja att ge dig ännu bättre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Till exempel högre lön eller fler semesterdagar Fråga din arbetsgivare eller ring Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem kan du också se det om du är inloggad. Du kan alltid kontakta Unionen om du vill veta om en arbetsplats har kollektivavtal med Unionen, både om du söker nytt jobb eller redan jobbar på arbetsplatsen eller om du vill veta något om innehållet i avtalet

Ofta hör vi ordet kollektivavtal, men alla känner inte till vad ordet innebär. Så vad är då ett kollektivavtal? Jo det är ett avtal upprättat mellan två fria aktörer. Ett avtal med överenskommelser och gemensamma regler inom en viss bransch som representanter för arbetsgivaren och de anställda tillsammans slagit fast vid förhandlingar Vad innehåller kollektivavtal? Kollektivavtal innehåller ofta regler om. anställningsformer; övertid; löner och ersättningar; arbetstider; ledigheter; uppsägning; pensions- och olycksfallsförsäkringar. Avtalet gäller alla anställda. När du har tecknat kollektivavtal eller hängavtal gäller det i praktiken för alla dina anställda 2. Vilket kollektivavtal gäller för dig? Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal ta i så fall reda på vilket avtal du omfattas av. Skillnaderna mellan olika avtal är i vissa delar omfattande, inte minst gäller detta skyddet vid barnrelaterad ledighet. Förmånerna skiljer sig bland annat avseende skyddets omfattning och hur länge det gäller Vilket kollektivavtal tillhör jag. Jag har nyligen gått från att arbeta inom kommunen till Region Skåne och undrar vilket kollektivavtal som vi tillhör? Undrar också om Akadem På våra avtal har vi en rubrik som heter Anställningsvillkor, med underrubrikerna Kollektivavtal, Arbetsskyldighet, Personuppgifter och Utbetalning av lön. Under rubriken Kollektivavtal finns angivet vilket avtal som reglerar villkoren på arbetsplatsen samt vilken pensionslösning man är knuten till

På den här sidan kan du enkelt utifrån din yrkestillhörighet ta reda på vilket eller vilka fack du bör välja. Nedan hittar du ett index över arbeten från A - Ö. Klicka på de yrke som stämmer in bäst på din nuvarande anställningsform för att hitta fackförbund som är avsedda för din yrkeskategori Eftersom ett kollektivavtal har stor betydelse för dina rättigheter så är det viktigt att du tar reda på om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal eller inte. Det gör du enklast genom att fråga din arbetsgivare eller genom att ta kontakt med ditt fackförbund. Om du frågar din arbetsgivare så be om en kopia av avtalet Ett kollektivavtal är ett avtal som reglerar anställnings- och lönevillkor mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Huvudsyftet med kollektivavtalet är att skapa bundenhet och fred mellan parterna under avtalsperioden Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig. Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20 Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. 2020-11-0

Saknar du Kollektivavtal? - Rätt lön & övertidsersättnin

 1. Det innebär att kollektivavtalet gäller till den del som du inte har avtalat om något annat med din arbetsgivare. Eftersom ditt anställningsavtal innehåller ett villkor om uppsägningstid har du alltså rätt att hänvisa till villkoret i det personliga anställningsavtalet även om det strider mot vad som stadgas i kollektivavtalet
 2. Eftersom du anger att Kommunal är ditt fackförbund och hänvisar till ett kollektivavtal, förutsätter jag att du omfattas av ett centralt kollektivavtal som Kommunal har tecknat med en arbetsgivarorganisation. Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer
 3. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga.
 4. Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning via din arbetsgivare. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar

Hitta ett kollektivavtal Unione

Här kan du kolla om en arbetsgivare har kollektivavtal med Elektrikerna! Det är särskilt bra att veta när du ska söka jobb eller ska köpa eltjänster. Kollektivavtalet bestämmer vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen, alltså ett kontrakt som solidariskt reglerar bland annat arbetstider, lön och semester Vårt senaste kollektivavtal började gälla 1 maj 2016 och gäller till sista mars 2017. Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd och månad. Dessutom har vi förhandlat fram en rejäl löneökning till 15 000 säsongsarbetare. Skärpt krav på schemaläggning Arbetsgivaren får endast göra schemaändringar. Ett kollektivavtal är ett avtal om arbetsvillkor mellan två parter, vanligen mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation, alltså fack och arbetsgivare. Bättre lön och villkor Avtalet innehåller regler om vad som gäller på din arbetsplats. Ett kollektivavtal garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet. Till exempel årlig löneökning.

Var hittar jag mitt kollektivavtal? Kommuna

Det betyder att den anställde ska få ett anställningskontrakt från arbetsgivaren där anställningsvillkor (t.ex. anställningsform, lön och veckoarbetstid) ska anges. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så ska det tillämpas även för dem med subventionerad anställning Vad innebär kollektivavtal? Erfarenheter visar att kollektivavtal behövs i alla typer av företag. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. IF Metall strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna. De anställda i ett litet företag är ofta mer utsatta om det skulle hända ägaren något Genom kollektivavtalet får du rätt lön, övertidsersättning, semester och mycket annat. Kollektivavtalet är din garanti för schysta villkor på jobbet

Kolla kollektivavtalet på ditt nya jobb Kommuna

 1. Det är vanligt att kollektivavtal innehåller omställningsavtal, som ett utökat skydd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan exempelvis handla om att man får vidareutbilda sig på arbetsgivarens bekostnad för att undvika arbetslöshet
 2. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och de fackförbund som företräder anställda på en viss arbetsplats eller inom en hel bransch. Kollektivavtal kan vara både lokala och rikstäckande. I kollektivavtalet regleras saker som inte bestäms av svensk lagstiftning. Det kan gälla exempelvis löner och arbetsvillkor
 3. Så avgör du vilket kollektivavtal som skall tillämpas: Börja alltid med att fastslå om den anställdes tjänst och/eller dess huvudsakliga arbetsuppgifter är tjänstemannamässiga eller arbetarmässiga. Är de arbetarmässiga används det arbetaravtal som Gröna arbetsgivare slutit för den aktuella branschen

Ni måste därför besluta vilket av dessa kollektivavtal som ni ska utgå ifrån för att fastställa nivåerna för lön, semester och arbetstid i den aktuella upphandlingen. Vilket kollektivavtal som ska användas kan bestämmas genom en överviktsprincip som baseras på kollektivavtalens tillämpningsområden Vilket kollektivavtal som tillämpas eller om inget kollektivavtal finns; Vad behöver jag tänka på när det gäller Arbetsgivaren har också förbundit sig att teckna en rad försäkringar och pensionsavsättningar (utöver lagstadgade via arbetsgivaravgiften) Genom ditt kollektivavtal är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och uppsägning på grund av arbetsbrist. Tabell som visar vart du ska vända dig när något har hänt Beroende på vilket kollektivavtal som du omfattas av gäller olika regler Vilket kollektivavtal för fabriksförsäljare? Har jag rätt till tillsvidareanställning eller inte? Hur lång uppsägningstid vid byte av jobb? Hur gör jag vid fel antal dagar på anställningsavtal? Hur göra vid innestående lön vid dödsfall hos arbetgivare? Har jag rätt till min årsbonus? Vad är min uppsägningstid Svar: Vilket kollektivavtal som ska tillämpas efter en övergång av verksamhet regleras i MBL 28 §. I normalfallet ska det kollektivavtal som arbetstagarna omfattades av i det övertagna bolaget gälla under ett år från övergången till det nya bolaget

Mall för fast anställning och provanställning

Tjänstepensionen ITP är tjänstepensionslösningen för privatanställda tjänstemän. Den har tillkommit genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal har du ITP som tjänstepension Vilket kollektivavtal har jag? Logga in på https://minasidor.kommunal.se och för att se uppgifter om ditt kollektivavtal. Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, Utan kollektivavtal har du heller inte rätt till exempelvis övertidsersättning eller ersättning på obekväm arbetstid. STs kollektivavtal omfattar dig som arbetar: Inom myndigheter och vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten

Så tar du reda på om det finns kollektivavtal på din

De flesta kollektivavtal har anpassats till lagändringen som ägde rum 1997, men flertalet kollektivavtal har fortfarande regler som avviker fån lagen Möjligheten finns att förhandla fram längre uppsägningstid från arbetsgivaren än en månad vid en nyanställning, vilket kan vara värdefullt särskilt om du går från en tidigare anställning där du har tjänat in en längre. Vilket datum skrevs kollektivavtalet på? Hej. Jag ska ansöka om sjukpenning hos försäkringskassan och dom vill veta vilket datum det senaste kollektivavtalet skrevs mellan Dhl express och er Lyllos dig som har kollektivavtal! Situationen vi nu befinner oss i har aldrig tidigare prövats, vilket orsakar förvirring och panik på världens börser. Jag har en viss förståelse för att man inte känner till hur mycket pengar som arbetsgivaren sätter av varje månad för det handlar ju oftast om procentsatser av lönen Ett kollektivavtal är, som jag skrev om igår, ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation (t ex IT & Telekom-företagen inom Almega) och en arbetstagarorganisation (Sveriges Ingenjörer, Unionen, m fl), eller mellan en arbetstagarorganisation och ett företag (Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Unionen, SEKO och Ledarna har ett företagsavtal med Tele 2) Med kollektivavtal vet alla vad som gäller, vilket gör det enklare att planera verksamheten. Kollektivavtal gör det också möjligt för parterna att förhandla om mer flexibla regler än den gällande lagstiftningen, något som både arbetsgivare och medarbetare kan ha nytta av. Parter. Varje avtal har minst två parter, så även.

På ditt anställningsavtal står vilket kollektivavtal som gäller för dig. Då kan du via detta ta reda på vilken facklig organisation som är part i detta avtal. Fråga din chef eller personalavdelningen så hjälper de dig Lön och ersättningar under utbokad tid. Din lön under tid då du är uthyrd följer det genomsnittliga lö- neläget på kundföretaget (dit du är uthyrd) och för det arbete du utför. Du följer också kundföretagets kollektivavtal när det gäller övriga ersättningar såsom OB- och övertidsersättningar

Transport har fler kollektivavtal som gäller för olika arbetsplatser och branscher. När det gäller bemanning så behöver din arbetsgivare tecknat Bemanningsavtalet och då gäller det kollektivavtal som finns tecknat på arbetsplatsen som man är uthyrd till. Bemanningsavtalet reglerar att du har rätt till det genomsnittliga förtjänstläget på arbetsplatsen som man är uthyrd till, så kallad GFL Anställningstid och var man arbetar är naturligtvis enkelt att svara på. Däremot är frågan om kollektivavtal ofta något man inte vet om man har. Det innebär att medlemmen ofta får kolla upp och sedan återkomma. Väldigt många av de frågor vi får kräver att vi vet om det finns kollektivavtal samt vilket kollektivavtal Vilket kollektivavtal har ditt företag. Företag som inte är organiserade kan i stället ha ett så kallat hängavtal. Detta gäller framför allt mindre företag med ett fåtal anställda. Hängavtal innebär att du som arbetsgivare kommer överens med facket om att reglerna i ett visst kollektivavtal ska gälla vid företaget Så tar du reda på om det finns kollektivavtal på din. Hej! Jag är tillsvidareanställd i kommunen 75%, vård och omsorg och har hök avtal. Jag undrar om övertid. Då jag arbetat 200 h i månaden. Vad har jag rätt till för övertidsersättning då? Är det sa Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facket och arbets­givaren. Kollektiv­avtalen skiljer sig lite beroende på om du arbetar på en kommunal, fristående eller statlig skola. Men i alla centrala kollektivavtal ingår följande försäkringar

Kollektivavtal Fackförbun

Vilket kollektivavtal en anställd tillhör avgörs av arbetsuppgifterna. Är du osäker på hur en anställd ska kategoriseras, kan du vända dig till det fackförbund ni har kollektivavtal med. KONTAKTA OSS (vardagar 8-17 Fastigo har kollektivavtal med fastställda lönepotter med LO-förbund, men där arbetsgivaren kan fördela den större delen av potten på arbetstagare som ska premieras. På tjänstemannasidan har Fastigo avtal som saknar fastställda löneökningsnivåer, där den lokala löneprocessen står i centrum Som medlem har du flera försäkringar i Byggnads. Dessutom har du medlemsförmånen rättsassistans, vilket innebär att vi hjälper dig med bedömning och handläggning av dina försäkringsärenden. På de här sidorna kan du läsa mer om dina försäkringar och hur du ska gå tillväga om du behöver hjälp i ett försäkringsärende Kollektivavtal på jobbet ger pengar i plånboken för dig. - Nej, jag har skrivit om mitt fackliga liv, första halvlek. Det skulle vara väldigt fint om det fanns fler böcker om hur det känns. vilket sannolikt inte dämpar intresset för att permittera personal - Kollektivavtalet ger oss ökat inflytande och koll på vad som händer på vår arbetsplats, konstaterar Alexander Altanis, ordförande i Akademikerföreningen på Paradox. Tre år sedan frågan lyftes. Arbetet med att få till ett kollektivavtal har varit lång

I dag används kollektivavtalet som regleringsinstrument för större delen av den svenska arbetsmarknaden. Det svenska kollektivavtalet har varit ett starkt regleringsinstrument sedan slutet på 1800 - talet och det finns inget som säger att det kommer att minska i styrka. När man tillämpar kollektivavtal kan ibland problem uppkomma. På e I Finland har vi ca. 160 allmänt bindande kollektivavtal. Antalet varierar en aning. När en arbetsgivare vill veta vilket allmänt bindande kollektivavtal han eller hon ska följa, beror svaret i allmänhet på vilken bransch arbetsgivaren verkar inom Arbetsgivarfrågor; Kollektivavtal; 25 februari, 2020 Myter och svar om kollektivavtal. Johan Mann är förhandlingschef på IT&Telekomföretagen. Till vardags ger han och hans kollegor medlemsföretag personlig och professionell rådgivning i frågor om arbetsrätt, arbetsmiljö, lön, pensionsfrågor och allt som gäller anställningar, men nu ska han få ge svar på tal om myter när det. −Jag tycker att vi haft ett väldigt gott förhandlingsklimat, det har varit högt i tak och en respektfull ton. Vi fick till en god dialog och fann en gemensam plattform. Våra fackliga avtalsparter har visat en vilja att skapa sig en djupare förståelse för våra medlemmar och deras behov vilket vi naturligtvis välkomnar, säger Veronica Johansson Frågor och svar. Om din arbetsplats har kollektivavtal inom LOs avtalsområden så finns det en Avtalsgruppsjukförsäkring. Den ger dig extra ersättning om du blir långvarigt sjuk utöver det du får från Försäkringskassan. Privat eller kooperativanställda kan ansöka om ersättning som ger cirka 10 procent extra. Gäller från dag 15 till 360

Kollektivavtal - verksamt

Om jag blir provanställd den 7 januari, får jag och arbetsgivaren komma överens om att min provanställning förlängs med motsvarande ferieperioden om jag är sjuk en vecka i mars? Nej, ferieperioden kan endast räknas in som giltig frånvaro att räkna bort från de maximalt 6 månadernas provanställning om du inte har varit närvarande i minst 5 månader före ferien/semestern - Jag tycker att det är alldeles utmärkt att de har bestämt sig för det. Det är lite sent, men bättre sent än aldrig. Ett kollektivavtal kommer att göra stor skillnad för de anställda på Sushi Yama, säger Per Persson. - Det är en oerhörd förbättring för de anställda, för våra medlemmar Det är en myt att familjer alltid tjänar på att låta en mamma med lägre inkomst än pappan ta ut större del av föräldraledigheten. Med föräldralönen, som regleras i kollektivavtal, tjänar många familjer på att dela lika.. I en familj där mamman tjänar 27 000 kronor och pappan tjänar 43 000 kronor får familjen knappt 10 200 kronor mer under det första året om de delar på.

2. Vilket kollektivavtal gäller för dig? - Sac

Kollektivavtal innebär en tryggare arbetsplats. Ett kollektivavtal innebär en extra trygghet för arbetstagaren eftersom arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Det betyder att arbetstagaren i princip bara behöver komma överens med sin arbetsgivare om lön, som även den har en minimigräns Arbetsgivaren kan erbjuda sig att betala en pensionsförsäkring utan att teckna kollektivavtal, men dessa pensionsförsäkringar har normalt flera nackdelar för dig som arbetstagare. Beroende på ditt födelseår och vilket pensionsavtal du omfattas av, kan pensionen vara antingen förmånsbestämd eller avgiftsbestämd

Vilket kollektivavtal tillhör jag - Akademikerförbundet

Nu har jag blivit erbjuden ett jobb där bolaget inte har kollektivavtal och de erbjuder en pensionslösning enligt ITP1 men med bättre avsättningar (6%, 32%). Om jag går in och simulerar min pension på minpension.se och byter från ITP2 till ITP1 så skulle jag förlora över 3.000 kronor i månaden den dagen jag går i pension En fråga om konkurrerande kollektivavtal kom in till oss på ArbetsplatsJuristerna. Fråga: På min arbetsplats, Stockholms tunnelbana, har en liten gul fackförening som heter ST skrivit på ett nytt konkurrerande kollektivavtal för tågförarna. Avtalet innefattar sk delade tjänster, vilket är en radikal försämring jmf med vad som har gällt innan Om du arbetar på ett företag med kollektivavtal betalar din arbetsgivare varje månad in pengar till din avtalspension. Hur mycket pengar som betalas in varierar beroende av vilket avtal du tillhör och hur hög lön du har Fråga till rådgivningspanelen - Jag är tvungen att minska min personalstyrka. Jag är inte bunden av kollektivavtal. Måste jag förhandla med facket? Svar: Innan arbetsgivaren fattar beslut som uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren oftast skyldig att förhandla med en eller flera fackföreningar. De grundläggande reglerna om förhandlingsskyldighet finns i 10-13.

Våra kandidater i kommunvalet | Vänsterpartiet i Strängnäs

Hej! Min far har en enskild firma där jag har börjat jobba. Vi har inget kollektivavtal men vi har registrerat mig hos Fora. Som rubriken lyder: Under vilket konto bokför jag löneutbetalning till anställda utan kollektivavtal? Ska man bokföra det under kontogrupp 70 även fast vi inte har kollektiv.. Kollektivavtalet i STIL är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO) och fackförbundet Kommunal. Det reglerar lön och övriga anställningsvillkor. Avtalet finns som pdf-fil längre ned på sidan. Det är inte tillgängligt för skärmläsare än, men vi jobbar på att det ska bli det. Vill du komma i kontakt med Kommunal hittar du länken nedan Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du har frågor som du inte får svar på här eller om undrar vad som gäller för just dig och din arbetsplats Utan kollektivavtal finns det många situationer där man som anställd inte har något inflytande över vad som händer på arbetsplatsen. Det är svårare för arbetsgivaren att säga nej till en representant som har en stor grupp anställda bakom sig Kollektivavtalet verkar bara inom dess tillämpningsområde vilket defineras av avtalsinnehållet. Fråga om kollektivavtalet har den innebörd som kommentaren ger uttryck för. AD 2017 nr 55: Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet

Arbeta hos Sveriges största oberoende hiss och

Hur vet jag vad min arbetsgivare har för kollektivavtal

Vilket kollektivavtal skall gälla för städpersonalen? Vi har anställt två städare till tryckeriet. Ett medlemskap hos Grafiska Företagen har många fördelar. Jag vill veta mer! För att registrera medlemskonto behöver du ditt medlemsnummer hos Grafiska Företagen Jag var dessutom behovsanställd utan något anställningsbevis vilket naturligtvis innebar att jag kunde bli avskedad när som helst. Under mina år på detta företag undrade jag ett flertal gånger varför facket inte kunde göra något och tvinga detta företag till att teckna kollektivavtal Arbetsgivare som inte har kollektivavtal med facket kan välja att teckna samma försäkringspaket som finns i kollektivavtalet. Alltför ofta möter jag medlemmar i IF Metall som är för sjuka för att kunna jobba. vilket kan spela stor roll för rätten till ersättning Vilket fackförbund tillhör jag? Vilket fackförbund tillhör anställda i bemanningsbranschen? Hur gör jag för att byta fackförbund? Anställning. Vilka anställningsformer finns det? Hur fungerar las? Hur ska ett anställningsavtal se ut? Hur fungerar tjänstledighet? Hur lång uppsägningstid har jag? Vad gäller vid uppsägning Kursen riktar sig till bolag som tillämpar Teknikavtalet IF Metall och Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen

Jakten på drömjobbet – Positivets HundcenterHur man får långt hår på en dag — hur får man långtLedigt på Nationaldagen – vad gäller? – ArbetetHur får man läkarintyg, så får du sjukintyg/läkarintyg om

Jag är väl medveten om att del I på denna odyssé kanske inte var den mest logiska, nämligen att börja med att resonera utifrån om ett fackförbund har en partipolitisk koppling eller inte. Orsaken till att jag valde att göra så är att jag har fått väldigt många frågor om det med partipolitisk koppling till fackförbunden och att många uttrycker en tveksamhet kring detta, medan. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så betyder det att du har ett paket av många avtal. För de flesta branscher innehåller kollektivavtalet avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, omställningsavtal, avtal om tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada Det övergripande kollektivavtalet tecknas på Almega med de kollektivavtalsbärande parterna, SJ AB har, inom ramen för branschavtalet, tecknat flera kompletterande kollektivavtal med de lokala parterna utifrån ett behov av särskilt anpassade Arbetstagare som har företagsledande ställning, vilket är VD och VD:. Avtalsförsäkringar. De flesta har hört begreppet, men få har koll på vad det egentligen innebär. Här är en snabbguide till skyddet du har som anställd. Om din arbetsgivare har kollektivavtal, förstås

 • SN Nyköping.
 • Renate Kleber Alter.
 • Scheerset mannen Kruidvat.
 • Amex 2f1 voucher.
 • Create slideshow.
 • Bruce Campbell net Worth.
 • Måsvingeplastik före efter.
 • Stars on Walls.
 • Laugardalur Iceland.
 • Ta bort klor i pool.
 • Was Mikhail Gorbachev a communist.
 • Intyg psykolog.
 • Johan von Essen Moment Group.
 • Fine Little Day REA.
 • Träden i Kungsan.
 • High protein meal prep.
 • Förlängt eller förkortat räkenskapsår enskild firma.
 • Narkotika klass 1.
 • Ausmalbilder Frühling Erwachsene.
 • Individuellt alternativ Malmö.
 • Ivanhoe knights.
 • VidaXL leverans.
 • Tactical Knife Store near me.
 • Narkotika klass 1.
 • Lusmedel Willys.
 • La La Land Oscar mistake.
 • Veranstaltungen Chiemgau heute.
 • Starta automatväxlad bil med startkablar.
 • Umfrage Bayern Civey.
 • Download excel power query.
 • BRF Kuststad.
 • Världsdelar.
 • Kvibergs Marknad hållplats.
 • Carolina de Mónaco.
 • 2020 Chevy Colorado problems.
 • Trauerportal Zehner Meiningen.
 • Efterrätt hjortron.
 • J Hus Common Sense.
 • Läroplan för grundskolan, lgr 62. stockholm: kungliga skolöverstyrelsens skriftserie 60..
 • Patty Loveless songs.
 • La La Land IMDb Rating.