Home

Ansöka om hemtjänst

Hemtjänst (SoL) IVO

Ansöka om hemtjänst Du som är äldre och behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i hemmet Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. För att få hemtjänst ska du göra en ansökan. En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar om du har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få hjälp med

Du kan ansöka om hemtjänst via ansökningsblanketten: Ansökan enligt socialtjänstlagen - vuxna och äldre (PDF, 238 kB) När ansökan beviljas. När ansökan beviljas kontaktar socialsekreteraren dig och den hemtjänstgrupp som är aktuell. När hemtjänsten ska påbörjas bestäms sedan tillsammans med dig. Om ansökan avslå Hemtjänst. Om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av ålder eller funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Stödet du får beror på dina behov och kan till exempel vara stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning Så ansöker du om hemtjänst. När du vill ansöka om hemtjänst ska du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta din biståndshandläggare. Du som redan har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kontaktar din handläggare här

Ansöka om hemtjänst. Vill du ansöka om hemtjänst kan du ta kontakt med en biståndshandläggare vid vård- och omsorgsförvaltningens mottagningsgrupp. Du kan bli beviljad hemtjänst som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har Ansök via e-tjänst. Du kan ansöka om äldreomsorg via e-tjänsten Ansök om stöd och service. Observera att den person som ansökan avser måste logga in i e-tjänsten. Ansök om stöd och service. Ansök via blankett. Du kan även ansöka om äldreomsorg genom att fylla i en blankett och skicka till din stadsdelsförvaltning Om du har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns möjlighet att ansöka om det stödet. Du ansöker om hemtjänst via socialförvaltningens myndighetsavdelning. Du blir då kontaktad av en handläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av hemtjänst Om du upplever att du inte längre klarar av vardagliga aktiviteter så som personlig omvårdnad, städning och inköp kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten är ett stöd för att möjliggöra för dig att kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen Ansöka om hemtjänst. Du kan ansöka via blankett eller genom att ringa vår kundtjänst. När du lämnat in din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning av dina behov, hembesök kan förekomma. Då kan du samtidigt välja vilken utförare av hemtjänst du vill ha. Här hittar du ansökningsblanketten

Ansök om hemtjänst via Stockholms Stad - Novaomsor

Ansöka om hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL kan bara den enskilde själv göra eller en legal ställföreträdare. Om till exempel anhöriga, hälso- och sjukvården eller någon annan, påtalar ett hjälpbehov ska det leda till att den enskilde själv tillfrågas om han eller hon vill ansöka om insatser (jfr 11 kap. 1 § SoL. Det kan vara svårt att veta hur det går till att ansöka om hemtjänst. Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor. Vi hjälper dig i alla steg Ansök om stöd för äldre 65+ Avgifter inom äldre­omsorg Boende för äldre Bostads­anpassning Demens eller minnes­svårigheter Friskvård för seniorer Färdtjänst och riksfärd­tjänst Hemtjänst Kommunal hälso- och sjukvår Så ansöker du om hemtjänst i Malmö. Hemtjänst betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatserna är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare på inom Malmö kommun kommer att bedöma dina behov och besluta om vilken hjälp du får. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga

Om du är 18 år eller äldre ansöker du här. Om du är under 18 år ansöker du här. Vad kostar hemtjänst? Du betalar för den hjälp du får enligt Borås Stads taxa. Välj utförare. När du har blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken utförare du vill ha Ansök om hemtjänst. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan göras antingen muntligt, skriftligt eller digitalt. Efter en ansökan görs biståndshandläggaren en utredning och bedömning av behovet. Därefter får du ett beslut på vilka insatser du har rätt till Är du döv eller dövblind kan du ansöka om teckenspråkig hemtjänst. Ansök som vanligt genom e-tjänsten eller din biståndshandläggare. Om du behöver extra stöd kan du också ta kontakt med din biståndshandläggare via äldrevägledarna Du ansöker om hemtjänst eller e-hemtjänst genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Här hittar du ansökningsblanketten och mer information om hur du ansöker. Kostnad för hemtjänst eller e-hemtjänst Ansöka om insats, äldreomsorgen Hemtjänst, ansökan om att få hemtjänst Här kan du ansöka om hemtjänst, det vill säga hjälp med städning, tvätt, inköp, post-, bank- och apoteksärenden (hjälp i hemmet)

Ansök om hemtjänst - linkoping

 1. Det innebär att du, för hens räkning, kan betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag med mera. Du kan även ansöka om andra typer av stöd som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastigheter eller bostadsrätter, köpa värdepapper eller ge gåvor till andra
 2. ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar. Vanligen tar en biståndshandläggare hand om ditt ärende
 3. Att ansöka om Hemtjänst . Du ska alltid vända dig till Lycksele kommun för att söka någon form av hjälpinsats. För att få hjälp i hemmet tar du kontakt med biståndshandläggarna inom socialtjänsten. Biståndshandläggare arbetar med handläggning av ärenden inom äldre- och handikappomsorgen
 4. Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare som utifrån dina behov utreder vilket stöd du kan få. När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig med posten. Där står det om du blivit beviljad hemtjänst och vad du i så fall ska få hjälp med. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen och är en del av socialtjänsten
 5. Här ser du en förteckning över vilka ändringar som du måste ansöka om och vilka det räcker med att anmäla. Hur du fyller i en ansökan om ändring . Om du ansöker om hemtjänst Om ditt företag befinner er i ett skede där ni är på väg att skriva ett avtal med en eller flera ytterligare kommuner behöver du inte ange dem i ansökan
 6. Så ansöker du om stöd och hjälp i hemmet (hemtjänst) Du kan ansöka skriftligt via post, e-mail eller på vår ansökningsblankett . Du kan också ansöka muntligt till biståndshandläggare i samband med hembesök eller via telefon på vardagar mellan kl. 8-10
 7. Ansökan om hemtjänst Om du behöver hjälp med trygghetslarm, städning, tvätt, inköp, matkorg eller hjälp med personlig omvårdnad ska du vända dig till Stöd- och omsorgsförvaltningen. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med Stöd- och omsorgsförvaltningen för att få ditt behov prövat

Hemtjänst - Stockholms sta

 1. Ansök om hemtjänst . Under livets gång kan ibland hälsan svikta och du kan då behöva stöd och hjälp i ditt hem och ditt vardagliga liv. Inom äldreomsorgen i Bodens kommun är målet att du skall kunna bo kvar hemma så långt det är möjligt samt att du skall känna dig trygg och säker i ditt hem
 2. Ansöka om hemtjänst Ansöka om stöd Broschyr hemtjänst Avgifter omsorg. Behöver du se över din hemförsäkring? När du får hemtjänst, trygghetslarm eller flyttar till vård- och omsorgsboende kan du behöva se över ditt försäkringsskydd. Läs mer här. Hemtjänste
 3. Hemtjänst. Kommunens sociala stöd och omsorg utförs till övervägande del i den enskildes bostad. Allt fler kan bo i ordinärt boende livet ut. Omsorgen står i fokus även om den enskilde också har stora medicinska behov
 4. Du ansöker om att få hemtjänst hos biståndsbedömaren som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen. Biståndsbedömaren når du via kontaktcenter telefon 0500-49 80 00. Vem utför hemtjänstinsatsen? Personal från den utföraren av hemtjänst som du valt

Ansök om hemtjänst - Norrkopin

Ansökan om hemtjänst. För att få hemtjänst ansöker du hos kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter: 031-724 62 00.Biståndshandläggaren utreder ditt behov av hjälp utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och beslutar sedan om du får hemtjänst och vilka insatser som då ingår Vi erbjuder hemtjänst till dig som behöver hjälp och stöd på olika sätt i din bostad för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad. Förutom personlig omvårdnad kan du även få hjälp med tvätt, städning och inköp samt stöd vid måltider. I Haninge kommun är hemtjänst är en kvalitetsdeklarerad tjänst Hemtjänst är omsorg, stöd och service som du kan få hemma, om du har behov. Du väljer själv utföraren som ska hjälpa dig. Information om hur vård- och omsorgspersonalen arbetar inom hemtjänsten med anledning av covid-19 finns på kommunens samlade sida om corona: jarfalla.se/coron

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Avgift. I hemtjänstavgiften ingår alla de insatser du kan behöva i ditt boende såsom serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Avgiften är inkomstprövad. Vid frågor, kontakta kommunens avgiftshandläggare Ansöker eller frågar om hemtjänst gör du hos biståndshandläggare på utredningsenheten. Du kan ansöka via vår e-tjänstportal. Du väljer själv vem som ska utföra hemtjänsten. Du som blir beviljad hemtjänst väljer själv vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatserna Ansök om hemtjänst Kan en anhörig ansöka åt mig? En anhörig kan inte göra en ansökan åt någon annan, men är välkommen att kontakta biståndshandläggare för att prata om en eventuell ansökan. Den som ansökan gäller måste själv vilja ha hemtjänst. Jag klarar inte av att ansöka själv, kan jag få hjälp? Har du svårigheter. Ansöka om hemtjänst. Regal Vård & Omsorg tillhandahåller hemtjänst och nedan följer en process hur det går till att ansöka om hemtjänst steg för steg. Du måste ansöka om hemtjänst hos den kommun Du är skriven i. Det brukar ta ungefär 2-4 veckor från första kontakten med kommunen tills dess att du har ett beslut om Din ansökan om hemtjänst Äldre och funktionsnedsatta som bor i vanliga bostäder eller i servicelägenhet har möjlighet att ansöka om hemtjänst, det vill säga serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser i hemmet. Insatserna är behovsprövade och avgiftsbelagda. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare

Ansöka om hemtjänst Falköpings kommu

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt och svårhanterligt och som du inte klarar själv. Det kan gälla hemmets skötsel eller personliga saker som hygien och annat Om du har svårt att klara sin vardag på egen hand har du möjlighet att få hjälp och stöd med det du inte klarar själv. Utifrån ditt behov kan du ansöka och få ett biståndsbeslut om exempelvis hemtjänst eller tillfällig korttidsvård Ansök om hemtjänst. Läs mer om hur du ansöker om hemtjänst här. Vad gör hemtjänsten? Hemtjänst innebär att du kan ansöka om hjälp med de sysslor som du inte själv klarar av i hemmet. Det kan vara hjälp med: personlig omvårdnad, till exempel klä på/av sig, duschning, äta, dricka

Hemtjänst - så fungerar det - Uppsala kommu

Du ansöker om hemtjänst via vår e-tjänst, eller genom att skriva ut ansökningsblanketten och skicka in. Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. E-legitimation. E-tjänst Hemtjänst. Så fungerar hemtjänsten. Det här kan du få hjälp med; Nyckelfri hemtjänst; Ansök om hemtjänst. Ansök om hemtjänst; Välj hemtjänst. Välj din hemtjänst; Frågor och svar om ökad valmöjlighet i hemtjänsten; Utförare av hemtjänst. Kraven vi ställer på utförarna; Jämför alla utförare; Aros omsorg; Botkyrka. Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn

Hemtjänst - Motala kommu

Hemtjänst - Lunds kommu

 1. I samband med utskrivning från ett sjukhus kan du behöva ansöka om att få stöd och hjälp på olika sätt i vardagen, med sådant som inte är sjukvårdsinsatser, hjälpmedel eller sjukgymnastik. Det kan handla om hjälp från hemtjänst, trygghetslarm eller i undantagsfall korttidsboende
 2. Om du på grund av sjukdom eller olika typer av funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Sundbybergs stad har ett valfrihetssystem som innebär att du själv får välja utförare av hemtjänsten
 3. Ansöka om bistånd, äldreomsorg, hemtjänst Lyssna. När du behöver hjälp, stöd eller service kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och ansöka om det du tycker att du behöver för att klara dig i vardagen
 4. Ansöka om hemtjänst. Kontakta Medborgarservice för att ansöka om hemtjänst, kontakta Medborgarservice som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare. Vi kontaktar dig inom en arbetsdag efter mottagandet av biståndsbeslut, för att boka in ett möte med dig eller närstående för planering av genomförandet av beviljade insatser

Hemtjänst - Kungsback

Du kan ansöka om hemtjänst om du behöver hjälp med till exempel städning, tvätt, inköp eller personlig omvårdnad. Omfattningen av hemtjänstinsatserna beror på vilka behov du har av hjälp. Du kan få hjälp från hemtjänsten dygnet runt. Insatser Du ansöker alltid om hemtjänstinsatser hos kommunens biståndshandläggare Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge Dnr: On 2020/39 Vellinge kommun inbjuder Er att ansöka om att bli antagen som leverantör av tjänster enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) i enlighet med detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor

Hem / Ansöka om hemtjänst. 6 05, 2019 Hemtjänst Stockholm. admin 2019-05-06T19:18:57+02:00 Kategorier:. Ansök om att bli utförare - hemtjänst Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Danderyds kommuns valfrihetssystem för hemtjänsten. Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb Kundval tillämpas inom hemtjänsten i Falu kommun. Företag och organisationer som vill utföra hemtjänst och ledsagning, enligt Lagen om valfrihetssystem, kan ansöka om godkännande hos Falu kommun. Utföraren måste uppfylla de krav omvårdnadsnämnden har fastställt för valfrihetssystem inom hemtjänst och ledsagning. Ansökan för utförare av hemtjänst och ledsagning I kommunens.

Ansöka om hemtjänst sundsvall

Ansök om trygghetslarm Ansök hos biståndshandläggare. Du kan också Larmet är till för dig som råkat ut för en situation som du inte klarar själv och där du behöver hjälp av hemtjänst, till exempel om du har fallit, behöver toaletthjälp, eller blivit akut sämre i din sjukdom Ansöka om hemtjänst För att du, ung som gammal, ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få stöd och hjälp i hemmet. Vi kan erbjuda många olika individuella lösningar på problem och det finns resurser som kan tillgodose de flesta behov, även om man bor i sitt hem Så här går du tillväga för att bli kund hos oss: 1. Kontakta en biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan. Numret till biståndsbedömare hittar du enklast på... 2. Välj den hemtjänst som passar dig bäst. Kontakta gärna oss för mer information om hemtjänst på din ort. 3. Meddela din. Ansök om hemtjänst. Kontakta Täby kommun för att ansöka om hemtjänst eller annan typ av stöd. Du får sedan träffa en handläggare som utreder ditt behov och tar beslut om rätt stöd och hjälp. Så här mycket kostar det. De aktuella avgifterna hittar du via länken nedan. Mer om kostnader för hemtjänst. Du väljer själ Hur ansöker jag om hemtjänst? Ansökan om hemtjänst gör du hos kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter till höger. Beslut. Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor. Överklagan. Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga

Ansök om äldreomsorg - Stockholms sta

Vill du ansöka om att få hemtjänst följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till. Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter Så ansöker du om hemtjänst. Vill du ansöka om hemtjänst kan du ringa Kundcenter 063-14 30 00, som hjälper dig att få kontakt med en biståndshandläggare. Sök stöd inom vård och omsorg. Avgifter för hemtjänst. Du betalar samma avgift för den hemtjänst du får oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften styrs av vilken inkomst du har Om du har svårt att klara dig själv i hemmet kan du ha rätt till hemtjänst. Det stöd du får av hemtjänsten ska hjälpa dig att leva så självständigt som möjligt så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Hemtjänsten kan hjälpa dig under alla tider på dygnet

Ansöka om hemtjänst. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Vård- och omsorg Direkt. Du kan även ansöka om hemtjänst i vår e-tjänst och blankett. Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt För att ansöka om hemtjänst kontaktar du en handläggare genom att ringa Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.Är du 65 år eller äldre kan du ansöka om hjälp me.. Ansök om hemtjänst. För att ansöka om hemtjänst vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du behöver för hjälp, utreda dina behov och pröva om kan få det du ansöker om. Läs mer om hur du ansöker om hemtjänst här Ansöka om hemtjänstinsatser. Kommunens bistånds­handläggare bedömer vilken hjälp du har rätt till, utifrån gällande lagstiftning. När du är beviljad hemtjänstinsatser kan du välja vem du vill ska utföra dina insatser, Söderhamns kommuns hemtjänst eller en privat utförare

Hemtjänst - Region Gotlan

Du som bor hemma och behöver av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten är till för att stötta upp i dagliga sysslor. Allt stöd är behovsprövat och beviljas efter en utredning som görs av biståndshandläggare. Stödet är individuellt och kan variera från enklare hushållssysslor och matdistribution till omfattande personlig omvårdnad Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggare, som bedömer vilka insatser hemtjänsten kan erbjuda utifrån dina personliga behov, till exempel städning, tvätt, personlig omvårdnad med mera. Preliminär avgiftsuträkning. Du får betala en avgift varje månad för den hjälp du får av hemtjänsten Hemtjänst När du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller åldersförändringar inte klarar av vardagen på egen, kan du söka stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Här kan du läsa mer om vilken service som kan ges och hur du ansöker

Ansök om hemtjänst. Enheten för hemtagning. Enheten för hemtagning vänder sig till dig som har nya eller förändrade behov av hemtjänst efter en sjukhusvistelse. Arbetet utförs av en särskild hemtjänstgrupp i ditt hem. De hjälper dig mellan en till tio dagar. Sedan tas ansvaret över av hemtjänsten i området där du bor Hemtjänst är stöd och hjälp för att du ska kunna bo kvar hemma. Hemtjänsten i Eskilstuna är uppdelad i två olika delar, vilket innebär att det är två olika personalgrupper som utför de olika insatserna: Omvårdnad (exempelvis stöd vid medicinering, personlig hygien och tillsynsbesök). Service (inköp, städning och tvättning) Hemtjänst. Om du behöver stöd och hjälp i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Syftet är att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. För att få hemtjänst behöver du ett beslut från en biståndshandläggare på kommunen

Hemtjänst i Norrtälje | SeniorvalHemtjänst - wwwStöd i hemmet - Haninge KommunBild på rehabiliteringen

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka hos Uddevalla kommun om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Alla har olika behov, och kommunens uppgift är att se till att du får det stöd just du behöver Så ansöker du om hemtjänst. Hemtjänst betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatserna är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare på kommunen kommer att bedöma dina behov och besluta om vilken hjälp du får. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga VEM KONTAKTAR MAN FÖR ATT ANSÖKA OM HEMTJÄNST? För information och ansökan av hemtjänstinsatser, kontaktar du biståndshandläggaren. De nås lättast genom kommunens växel, telefon 0471-24 90 00 mellan klockan 08:00 och 10:00 måndag till fredag

 • Lederhosen.
 • Airbnb Zell am See.
 • Obenetwork omdöme.
 • Miba Presse.
 • San Diego Natural History Museum.
 • FlixBus vision.
 • Rapportera död säl.
 • Konkurrensverket uppgifter.
 • Game of Thrones Besetzung Staffel 3.
 • Uppsats historia gymnasiet.
 • Salmonella bongori.
 • Asperger's test female.
 • Autobahn A3 Geschwindigkeitsbegrenzung.
 • How to download GTA 4 for Windows 10.
 • Ntk medlemskap.
 • Klarlack matt OBI.
 • 1812 Overture instruments.
 • Clickworks.
 • Unforgotten Season 1.
 • L Lysin Katze Tabletten.
 • Lägga konstgräs hemma.
 • Machi Esports.
 • Spanien nach Franco.
 • Falkensteiner Punat.
 • Japansk buskrosling beskärning.
 • Kura Omsorg lediga jobb.
 • Wassermann und Skorpion Freundschaft.
 • Surfresa med barn.
 • Mount Rinjani trekking price.
 • Släktträd Game of Thrones.
 • Hundertwasser Kinder.
 • RTL2 Danke.
 • Varför ska batteriet till en eltruck friläggas under laddning.
 • Beats Pill review 2018.
 • Molly Sandén låtar 2019.
 • Law & Order: Special Victims Unit season 18 episode 21.
 • Huawei Nova 3 Price in Sri Lanka.
 • Scarlett Gartmann.
 • 2 Mosebok.
 • Sweden 2050.
 • Smeg vattenkokare vit Elgiganten.