Home

Hur refererar man till en föreläsning

Referera till olika källor - Referensguiden - Sök- och

Föreläsningar kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis I författarens ägo) för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material En referens kan skapas enligt följande grundläggande format: Efternamn, A. (år). Föreläsningens titel [Inspelad föreläsning].Namn på plattform. https:XXX

Föreläsningsmaterial - APA - Referenshantering - Guides at

 1. Källan som man ska referera till är fortfarande författaren eller forskaren som uttalar sig. Man skriver därför i texten referens med författarens efternamn och årtal i texten, precis som ovan redovisats. Fullständig referens med datum och Internetadress ska endast anges i referenslistan. Referenser till föreläsningar eller intervjue
 2. En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Exempel: Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj
 3. När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer o
 4. Man kan skriva så har med: (Personlig kommunikation E. Johansson, 2/12-09) i den löpande texten. I referenslistan skriver man en rubrik under litteraturlistan med Övriga regerenser och tar med föreläsningar eller artiklar. Staffan Stukats bok är toppen att ha när man läser på Lärarprogrammet. Lycka till

Till personlig kommunikation förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd

Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati En mycket vanligt förekommande sätt i Sverige att referera till källor och litteratur är det så kallade fotnotssystemet/-stilen. Det har stora likheter i referenslistan med antingen Oxford- eller Chicago-stilen, men hanterar referenser i brödtexten på ett annat sätt. Används vanlige Föredrag på konferenser och seminarier publiceras i samlingsverk. Dessa kallas proceedings. Konferensens titel och tidpunkt samt konferensort ska tas med om de är kända. När du refererar till ett konferensbidrag refererar du till en del i en bok (se ovan)

Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan är taget ur luften. Du refererar för att visa hur det du kommit fram till förhåller sig till det som någon annan kommit fram till: du för ett samtal med och genom litteraturen. För att göra detta klart och tydligt i en text har det utarbetats olika system för att redovisa användande av källor, så kallade referenssystem Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Detta gäller inte föreläsningar inom utbildningen. En fotnot till en intervju i löpande text När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material. Det finns flera olika system för hur man citerar och refererar

Citat kommunikation - ordspråk om kommunikation och citat

Föreläsningar och personlig kommunikation. Som personlig kommunikation räknas följande: E-mail, textmeddelanden, chat online/personliga meddelanden, intervjuer, telefonsamtal, offentliga tal, föreläsningar, brev etc. Mall: Då läsaren inte kan hitta tillbaka till det du refererar ska materialet inte vara med i referenslistan Om man refererar till en källa flera gånger ska samma siffra användas som första gången oavsett var i texten den sedan placeras. I referenslistan, som måste finnas med i slutet av dokumentet, anges den bibliografiska referensen under samma siffra som i texten eller att referera på ett otydligt sätt räknas i detta sammanhang som en form av plagiat. Plagiat En läsare ska aldrig behöva tveka om vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad du har hämtat från andra. Detta är en grundregel för att undvika plagiat. Det bästa är att tänka på det redan då du läser och antecknar Linus genomför ca 150 föreläsningar per år och är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom HR/ karriär/ arbetsmarknad och LinkedIn. Linus får ganska ofta frågan om hur man levererar en bra föreläsning. När det gäller att hålla i en utbildningsföreläsning tänker Linus så här: 1. Gör en målgruppsanalys

Harvard - skriva referenslist

Att inte hänvisa till de källor man använder eller att felaktigt använda andras formuleringar, bilder, tabeller och diagram innebär att man gör sig skyldig till plagiering. För att en läsare ska kunna kontrollera uppgifter och snabbt sätta sig in i ämnet är det viktigt att vara noggrann och konsekvent när man anger referenser Hur referera någon som refererar en annan författare? Hur gör du när en författare refererar eller citerar en annan författare som du också vill hänvisa till? Utgå från den källa du har läst men använd en referatmarkör i den löpande texten (se under Hur visar du att du refererar?) eller ange i referensen att det rör sig om. En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare

Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de bibliografiska detaljerna i referensen är specificerade. De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av samma författare etc Andra gången man refererar till samma verk så räcker det att ange en av författarna i referensen, följs av et al. !!! Exempel:!! ! !!(Crosby et al. 2014, s. 1).! För att krångla till det lite så kan man också skriva en referens såhär:!!! ! !Gyllander (2014) menar att man äter inte chips för att det är gott, det gö Att referera. Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som kopplar till det du skriver om och stödjer dina argument. Du formulerar vad andra har skrivit genom att använda egna ord och referatmarkörer. Dina referat är integrerade i sammanhanget genom att du kommenterar dem i någon mening Skriva & referera. Referenshantering är en viktig del i att skriva akademiskt. För information om hur du skriver en rad ytterligare referenser, Google Schoolar och i de flesta databaser och söktjänster kan man kopiera färdiga referenser till material man hittat, . Det finns ofta en liten knapp som heter skapa referens eller cite En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare

Hänvisa till föreläsningar? Hjälp

Använd samma mall om du vill referera till en patentansökan, men ange då patentsökande istället för patentinnehavare. Ange patentansökan följt av patentansökans nummer istället för patent och patentnummer, och publiceringsdatum istället för beviljandedatu När man spelar in en föreläsning (speciellt om den är lång) Skicka ett mail pratar vi vidare om och hur vi kan hjälpa dig, eller referera till någon som passar! Läs mer om vad vi gör här. [email protected] Dela: Dela på facebook. Dela på twitter. Dela på pinterest Någon som känner till dem, och som kan säga om de är seriösa och bra? Och hur de är jämfört med ACADEMY ONLINE? Innehållet motsvarar en 2½-årig yrkesutbildning men du påverkar själv din studietid! Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 6 ? 8 veckor. Diplom samt yrkesutbildningsbevis erhålles efter avslutad utbildning Det var ju fortfarande på papperstiden då man fick gå till ett universitetsbibliotek och läsa riksdagstrycken, så jag använde ju själv referenssystemet mycket för att hitta saker. Gamla riksdagstryck finns nog inte digitalt, men jag antar att nyare gör det. En googling gav detta

När du refererar till ett konferensbidrag refererar du till en del i en bok. Ibland publiceras sådana bidrag i tidskrifter och behandlas då som en vanlig tidskriftsartikel. I det fallet är uppgiften om konferensort och konferensår att betrakta som en service till din läsare och inte nödvändig för att hitta rätt publikation Så refererar du till radio, podcast, vodd och musik med hjälp av APA 7 Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript

Personlig kommunikation - APA - Referenshantering - Guides

Ange författningsförkortningen, årtal och nummer. Om du refererar till ett specifikt kapitel och/eller paragraf ska du även ange dessa. Om författningen/lagen har en vedertagen förkortning av titeln kan du ange förkortningen inom hakparentes i anslutning till din första hänvisning till källan. I fortsättningen kan du d Att skriva akademiskt betyder inte att man ska krångla till det. Däremot ska du tänka på att: Strukturera texten tydligt. Fokusera på att skriva om ämnet, inte redogöra för egna åsikter eller tankar. (Om du inte skriver en reflektionsuppgift förstås.) Referera ofta i din text till de källor du använder som stöd för ditt resonemang Kort sammanfattning av föreläsning Din text ska vila på vetenskaplig grund: sätt in all kunskap, t.ex. nyvunnen kunskap efter en undersökning, i ett sammanhang. Visa tydligt hur du kommit fram till resultat och slutsatser. Hänvisa till tidigare forskning inom området. Ditt bidrag ingår i ett (globalt) samtal komma till tals, visar du också att du är här för dem och engagerad i att de ska ta till sig budskapet. Ett bra exempel på hur man inte ska ställa en uppföljningsfråga är: Hänger ni alla med? Då kan det vara svårare för någon i publiken att sticka ut och erkänna det. Säg istället: Det här kan vara lite krångligt

Nedan exempel på en referens till en tidskriftsartikel, samma som i texthänvisningen ovan. Notera att referens till artikel innehåller fler beståndsdelar, t.ex. namnet på tidskriften. Se fler exempel på hur man refererar till olika typer av litteratur i kapitlet Exempelsamling Om man exempelvis vill hänvisa till andra stycket i paragrafen kan man skriva 2 st. En hänvisning till andra stycket i 3 kap. 2 § försäkringsavtalslagen skulle alltså se ut så här: Exempel: 3 kap. 2 § 2 st. försäkringsavtalslagen (2005:104). • Vissa paragrafer är indelade i punkter. Om man exempelvis vill hänvisa till punkt tre. UR Play är en fri playtjänst från UR. Här hittar du utbildningsprogram, barnprogram, dokumentärer och föreläsningar 2.2.3 Hur du hänvisar till praxis i en fotnot på hur man refererar till olika sorters material. Notera att texten i en PM ALLTID ska vara marginaljusterad. 1.2 Om att hänvisa till lag eller fördrag i text Hänvisning till författning eller fördrag görs normalt i löpande text och inte i fotnoter I akademiska texter får man referera andras texter, d.v.s. kortfattat beskriva forskares resultat, tolkningar, idéer och resonemang, under en bestämd förutsättning: man måste alltid ange en eller flera referenser. Detta hör till de etiska regler man accepterar när man arbetar inom forskning och högre utbildning

Texthänvisningar - Referenser enligt Harvard KAU

På Nka Play har vi samlat filmer inom anhörigområdet. Det är helt fritt att använda filmerna i olika sammanhang så länge filmerna visas från Nka:s webbplats samt att man refererar till vart filmerna kommer ifrån. Det finns ingen möjlighet att ladda ned filmerna. Exempel på hur man kan använda filmerna på Nka Play. Vid utbildninga Att korrekt citera källor är ibland svårt särskilt när det rör sig om källor på nätet. MLA handboken har ingen information om hur man citerar YouTube klipp men man kan hitta följande exempel i Diana Hackers A Writers Reference: Murphy, Beth. Tips for a Good Profile Piece. Project: Report Referensen till en text ska komma i slutet på den mening där texten som refereras finns. Det innebär ofta första meningen i ett stycke. Mer detaljerad presentation kan följa efteråt utan att man behöver referera igen, om det framgår att det kommer från samma arbete Kom ihåg att hålla en bra föreläsning där ni verkligen delar med er av nyttiga och värdeskapande tips och inte endast marknadsför ert företag. 23. Använd dig av affiliate-sidor. Driv trafik (potentiella kunder) till din hemsida med hjälp av affiliate-sidor. Det finns många olika sätt att driva affiliate-trafik till en hemsida När illustrationen hämtas från en bok, artikel eller rapport så refererar du till den källan, samt sida där illustrationen finns, istället för direkt till illustrationen. Figurbeskrivningen ska innehålla: Titel på illustrationen ; Hänvisning till källan, inklusive upphov, årtal och sidnumme

Referensguide för APA 7 - k

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester Hur refererar jag i referenslistan till Pippis Jul 25 maj 2016 - 16:39 • film och teater • språk • Kerstin Våge Skicka in en fråga så svarar vi så snabbt som möjlig En instruktion om hur man refererar och hänvisar till sina. om hur man skriver brev och cv samt hur man förbereder sig inför en anställningsintervju. Vid föreläsning 4 ges tips om vad man ska tänka på när man skriver ett reportage. Se 1 Debattartikel Du ska skriva en debattartikel med utgångspunkt i någon samhällsfråga som diskuteras för närvarande eller som du vill väcka debatt om Man kan som lärare öka studenters motivation genom att synliggöra var och en av dem (Kullberg 2004). Studenterna får då känslan av att betyda något vilket bidrar till en bättre självbild, vilket ligger till grund för allt lärande. Idén om att det är betydelsefullt att uppmuntra är knappast ny föräldrarna hur deras barn fungerar och vad de ska ta hänsyn till för att kunna få en fungerande verksamhet. Carlson (1995) ger bland annat beskrivningar om vad man som pedagog bör tänka på när man har ett barn med synnedsättning i en barngrupp. 2.2 Barns språkutvecklin

En referens ska innehålla olika uppgifter beroende på vilken typ av källa du hänvisar till, exempelvis en bok, tidskrift, bild, intervju eller webbsida. Som regel ska du alltid referera till förstahandskällan om det är möjligt, och inte till en källa som refererar till en annan text Boka en föreläsning om stress! Konferens, Givetvis är jag nyfiken på hur man kom fram till denna slutsats men jag är ännu mer nyfiken på hur vår hjärna reagerar på allt det här. Däremot har man hittat en tydlig gräns för hur många intryck hjärnan kan ta in åt gången Hur refererar jag till resurser i en artikel? Hur får jag ut en bild av ett trenddiagram? Vill man ha tillgång till en skyddad resurs får man kontakta den som är ansvarig för just den resursen. I Korp hittar man kontaktinformation för skyddade korpusar när man håller muspekaren över korpusnamnet i korpusväljaren

flerspråkighet innebär och hur man ska förstå detta begrepp och förhålla sig till företeelsen är fortfarande frågor som många känner en osäkerhet inför, trots att det idag talas nästan 200 olika modersmål förutom svenska här Tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt. Jag har fått många positiva reaktioner från åhörargruppen och samtliga har varit nöjda, ja nästan euforiska:) man refererar till dig som den stora behållningen av programmet för dagen Igår fick jag frågan om hur man refererar till något som finns bakom en inloggning. Alltså ett dokument eller webbsida som inte är tillgänglig för alla. Detta kan ju innebära svårigheter för den som ska granska referenserna i ditt arbete När man refererar till en text i en antologi, sammanställd av en redaktör, anger man den författare som skrivit artikeln/kapitlet och inte redaktören: Referens: (Platzack 1974) (Hyltenstam 1979) Litteraturlista: Platzack, Christer (1974), Om läsbarhet, I: Teleman, Ulf och Hultman, Tor (utg), Språket i bruk. Liber Läromedel, s 149-171 Hur citerar jag en e-bok? Grundprincipen är att du ska referera till den version av boken du har använt. Undvik att använda URLen från LIbSearch eftersom dessa länkar ofta innehåller information som gör att man kommer till en inloggningssida och då hindrar människor från att följa länken

Referensguiden - DiVA porta

Referera betyder i detta sammanhang att noga ange varifrån man hämtat information. Att referera fyller bl a följande syften: I vetenskapliga texter hänvisas till dels mer utförligt i en referenslista i slutet av arbetet. Det finns en stor variation på hur man skriver hänvisningarna, olika s k bibliografiska stilar. Hur man skapar ett objekt (en instans av en klass) Förutom de inbyggda typerna har Java endast en datatyp: referens. Referens är en generell typ, vars variabler endera har värdet null (default) som betyder att variabeln inte refererar någo Vinn biljetter till en föreläsning med Anders Hansen, Christina Åkerberg och Micke Darmell på temat Vägen till hälsa i en stressad tid! En förmiddag fylld med kunskap och inspiration. Tid: 11:e december, 08:00-12:00 Plats: Börshuset Malmö. Eftersom Micke är en av föreläsarna har vi fått ett antal biljetter som du kan vinna Föreläsning 14 I torsdags & fredags: arrayer - Deklaration, initiering, åtkomst - Arrayer är referenser - Arrayer som parametrar och returvärden - Exempel Idag, eftermiddag: Mer arrayer! - Flerdimensionella arrayer - Dessutom: klasser som ingår i Java Grundläggande programmering, STS 1, VT 2007. Sven Sandber Hantera referenser. När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat

Oxford - skriva referenslista - umu

Att referera enligt modifierad APA I denna text behandlas formella aspekter av skrivande, exempelvis källhänvisning, citering och referenser. På EDU tillämpas en referensstil som kallas modifierad APA. Referenser Referenser (hänvisningar till källor av olika slag) ska göras systematiskt och enligt ett modifierat APA-system För att kunna referera behöver du läsa originaltexten, förstå vad författaren menar, sammanställa informationen och sedan med dina egna ord uttrycka hur du förstår innehållet. Även om du använder egna ord måste du ange källan genom en texthänvisning i direkt anslutning till referatet samt genom en fullständig referens i referenslistan

Alla källor som du citerar eller refererar till måste vara upptagna i en referenslista, även kallad litteraturlista eller källförteckning. Denna förteckning ska innehålla de uppgifter om de olika källorna som krävs för att de ska kunna särskiljas från andra källor och för att de enkelt ska kunna återfinnas Jag får ganska ofta frågan hur man gör en bra föreläsning. Huruvida jag är bra eller inte som föreläsare överlåter jag åt andra att bedöma, men här kommer lite knep som jag tycker. Eftersom jag har fått frågor kring källhantering har jag samlat lite information på denna sida om hur jag förhåller mig till källor och hur du kan hänvisa i uppsatser eller liknande. Mina källor. I en del av mina blogginlägg skriver jag vilken bok, artikel eller digital källa jag huvudsakligen baserar texten på Du ska återge varje tecken just som det står i originalet. Däremot finns det inga regler för hur mycket eller hur litet du får citera: ett ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken. Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Kom ihåg att ange sidan i verket när du citerar Varför kan man inte bara skriva av en text? Utifrån ett elevexempel i form av ett tydligt plagiat går man sedan vidare och undervisar eleverna i hur man refererar och gör tydliga källhänvisningar. Läraren reflekterar och bakgrund. Titta på klippet

Aerob uthållighet, aerob uthållighet kroppens förmåga att

Om man studerar hur bindningsenergin eller massan per nukleon varierar med atomnummer (alltså hur många protoner det finns i kärnan) för de naturligt förekommande isotoperna av våra grundämnen kan man konstatera, se Fig. 3.10 i kursboken, att i början minskar massan per nukleon (varvid man kan sluta sig till at Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor Fortsätt läsa NE som käll När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och guidar dig till sidor med mer information Hur går en föreläsning tillväga och vad gör man? Som student, har du oftast fått instruktioner om att läsa vissa artiklar/kapitel i din kurslitteratur. Det är frivilligt att göra, men jättebra, särskilt om du känner att det kommer bli svårt att hänga med. Jag brukar försöka läsa i mån av tid men oftast går jag dit oförberedd och med anteckningsblock och penna i högsta hugg

Pedro De Bruyckere höll en intressant och underhållande föreläsning på konferensen ResearchED Haninge. Pedro är lärare, forskare och lärarutbildare från Gent, och hans föreläsning handlade om sju grundläggande faktorer för undervisning och lärande. I det här inlägget skriver jag om vad jag tog med mig från föreläsning och samtal om undervisning och hur man ska lägga up Anvisningar och råd som framkommer i detta kapitel gällande hur man refererar till källor och skriver en litteraturförteckning. Det bör nämnas att materialet inte är heltäckande på området. Det finns många olika system för hur man kan skriva källhänvisningar i text och göra litteraturförteckningar Synsvaga personer vill ofta ha bilder i papperskopior för att kunna följa med under föreläsningen. Bilder eller annan visuell information under en föreläsning ska refereras till på ett sådant sätt att budskapet av vad som visas framgår av själva föreläsningen (så kallad syntolkning)

Innebär att man inte bara känner till det önskvärda tillstånd man strävar mot utan även hur långt man har kommit på vägen. Krävs för att kunna korrigera sitt handlande. Psykologiska experiment visar att motivationen ökar vid feedback. Feedback förutsätter utvärdering som i sin tur förutsätter utvärderingsbarhet Hur kan man då veta om en behandlingsmetod är bra eller pseudo, om man inte har möjlighet (eller tid) att själv utvärdera forskningen som refereras till? Här följer några råd som är lånade från en av mina största språkforskningsidoler Dr. Dorothy Bishop. Läs gärna hennes hela (mycket roliga) originalinlägg

Pappabloggen Lattefarsor - Bland blöjor och föräldradagar

referera till en tradition man ogillar kan i läsarens ögon på samma sätt markera ett avståndstagande. 1.1 Harvard-systemet Det system för referenser som används för studentuppsatser vid institutionen kallas för Harvard-systemet. Det utmärkande för Harvard-systemet är att man i den löpande texten refererar till författarnamn oc 4. Får man referera till annat än kurslitteraturen? Det är obligatoriskt att referera till kurslitteraturen, ni kan även referera till annat men det ska inte innebära att den som rättar måste läsa in sig på information. 5. Kan man referera till föreläsningar? Hemtentan examinerar kurslitteraturen och i online-läget har vi hemtentor illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att påverka. Det är emellertid ändå ovanligt att en informerande presentation inte påverkar alls. Man presenterar till exempel ofta något som man tycker är bra och som man vill ska införas Professor Gillberg gick sedan vidare med att berätta hur termen Early Symptomatic Syndromes myntades 2010 på basen av kliniska observationer och sin egen och andras forskning. ESSENCE refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska Föreläsningen avslutades med en genomgång om hur man bäst identifierar och utreder. •En enstaka händelse kan förklaras/förutsägas med hänvisning till -en eller flera universella lagar, -ett eller flera initialvillkor, som tillsammans har händelsen som konsekvens •Exempel -Kristallglaset gick sönder (händelsen) därför att •alla föremål man tappar faller till marken (Lag 1)

 • Blötlägga havregryn över natten.
 • Orange Is the New Black.
 • Britax Römer Kidfix II XP.
 • Amerikanska pannkakor utan ägg och socker.
 • Mindfulness Fysioterapi.
 • Milda cigaretter.
 • Tikrit palace.
 • Skotsk ö.
 • Innsbruck, Austria weather.
 • Wohnung kaufen 8008 Zürich.
 • Cohen's d formula.
 • Electrolux Skärmaskin.
 • Mercedes chassinummer.
 • Wascator reservdelar.
 • Trädfällning Värmdö.
 • Almas Beluga Caviar.
 • Grövelsjön karta.
 • Vaya con Dios betyder.
 • Gasmätare på ritning.
 • Uni Bielefeld Kommunikationswissenschaft.
 • Bonito fish in tagalog.
 • Allmän och lika rösträtt.
 • Bygglov vepa stockholm.
 • Avjoniserat vatten rengöring.
 • SATS BASE öppettider.
 • Trimma Ambassadeur 2500C.
 • Sandrapunzel.
 • Scarlett Gartmann.
 • Kinderchat ab 6.
 • Barbie movies Free.
 • Colormap gray MATLAB.
 • Transportaufträge finden LKW.
 • Batman and Joker.
 • Maxwell formel.
 • XXL rea Kläder.
 • Don Camillo Willingen Corona.
 • Gasaustausch Lunge.
 • Das vergisst man immer im Supermarkt zu kaufen 94.
 • Djuraffär Upplands Väsby.
 • Google München Hackerbrücke.
 • Biståndshandläggare lön göteborg.