Home

Tertialrapport Stavanger kommune

Tertialrapport: Må satse på - Stavanger kommun

Stavanger kommune ligger an til å bruke 151 millioner kroner mer på drift i 2019 enn budsjettert. Størst er de prognostiserte avvikene innen barnehage, barnevern og hjemmebaserte tjenester. Noen sykehjem har også utfordringer med å overholde budsjettrammene 5.1 Etablering av nye Stavanger kommune; 5.2 Lederskap i ny organisasjon; 5.3 Kompetanse og rekruttering; 5.4 Sykefravær; 5.5 Arbeidsmiljø og HMS; 5.6 Ansatte og vikarer; 6 Bystyrets tekstvedtak HØP; 7 Innovasjon, digitalisering og utvikling + 7.1 Innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunen; 7.2 Digitalisering; 7.3 Forskning og utvikling; 7.

Tertialrapportering per 31

Kommunestyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2020 gjennom blant annet å vedta Handlings- og økonomiplan 2020-2023. Denne rapporten gir en status per 30. april og prognoser for 2020 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn og kontroll 5.1 Etablering av nye Stavanger kommune; 5.2 Kompetanse og rekruttering; 5.3 Lederskap i ny organisasjon; 5.4 Sykefravær; 5.5 Arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet; 5.6 Ansatte og vikarer; 6 Status tekstvedtak HØP; 7 Innovasjon, utvikling og digitalisering + 7.1 Innovasjon og utvikling; 7.2 Smartbyen; 7.3. Stavanger kommune har i perioden fått anledning til å delta i uttesting av et nytt kurs i forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset utvikles gjennom et samarbeidsprosjekt på nasjonalt nivå, hvor blant annet de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna har deltatt

Smartbyen Stavanger Alt om samfunnsutvikling Hjem; Samfunnsutvikling; Planer; Handlings- og økonomiplan; Handlings- og økonomiplan. Oppdatert: 23.10.2020 kort fortalt. Handlings- og økonomiplan 2021-2024 (egen nettside) Gå til PDF-versjon. (PDF, 90 mb) Næringsutvikling. Tertialrapport nr 1 2020. loadin Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no. Nyheter. Her kan du lese og abonnere på nyheter fra Stavanger kommune. Varsle om feil (VOF) Varsle om feil på veier, torg, friområder, idrettsanlegg, vann og avløp, manglende tømming av avfall med mer

Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen. Sammendrag siste rapportering Frogn kommune ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett på ca 8,4 millioner kroner 61 28 30 00; post@ringebu.kommune.no; Adresse: Hanstadgt 4, 2630 Ringebu; Finn veien; Åpningstider hverdager 09.00 - 14.00; Lørdag og søndag Stengt; Personer som har avtalt møte med ordfører eller ansatt utenom åpningstida blir møtt ved døra av den en har avtale me Handlings- og økonomiplan 2014-2017 by Stavanger kommune - issuu Årsberetning 2010 (1) - Stavanger kommune Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak. Levanger kommune - Tertialrapport - Gjennomføring av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel Kommunens økonomiske situasjon pr. 31.08.2017 3 av 47 1. INNLEDNING Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, regnskap pr. 31. august 2016 og prognos Tertialrapporten skildrar den økonomiske stoda til Bergen kommune for dei åtte første månadane i 2019. LES MEIR: 2. tertialrapporten hjå Framsikt. LES MEIR: 2. tertialrapport som PDF. På driftsbudsjettet viser prognosane eit mindreforbruk på 176,2 millionar kroner samanlikna med justert budsjett

1 Sammendrag - Rapportering - Stavange

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 1. tertial (30. april) 2012 4 av 48 2 Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 30.04.2012 Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. tertial, sammenlignet med periodisert budsjett. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hel 1. tertialrapport 2017 Horten kommune . Innhold 1. Administrasjonssjefens innledning kommune blir omtalt positivt ut over egne grenser som en kommune der mye positivt skjer. Dette, sammen med god lederopplæring er viktig for å yte gode tjenester til innbyggerne

Grimstad kommune - tertialrapport 1. tertial 2019 5 Sammendrag Grimstad kommune har et merforbruk på 13,6 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av 1. tertial. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til budsjett på -16,5 mill. kroner 1. tertial - rådmannen sin tertialrapport. 2. tertial - rådmannen sin tertialrapport . 2015. 1. tertial - rådmannen sin tertialrapport. 2. tertial - rådmannen sin tertialrapport . 2014. Gol kommune tek ikkje ansvar for innhaldet i eksterne lenker.

Tertialrapportering per 30

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 2009 4 av 47 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 31.08.09 Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. tertial, sammenlignet med periodisert budsjett Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, mål og Drammen kommune bosetter 55 flyktninger i 2020. Inntil 6 av disse kan være bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 9. I henhold til vedtak i 1. tertialrapport 2020, punkt 13, vedrørende kommunal garanti for ekstra økonomisk tilskudd til Drammen Scener AS, som følge av pandemisituasjonen, vedtas følgende 1. tertialrapport og revisjonen av budsjettet for 2020 •Tiltak som har hatt midlertidig finansiering, videreføres ikke •Det holdes tilbake på investeringer. Økonomiske utfordringer •Det er engangspenger i kommunens økonomi som bidrar til å løse utfordringene for 202 Nytt budsjett for nye Stavanger kommune - Finnøy kommune. Handlings- og økonomiplan 2014-2017 by Stavanger kommune - issuu. 6 Sammenligning med andre kommuner • Handling- og Sosialhjelp. Digisos - Digi Rogaland. Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak. Tertialrapport 1 - 2020 for Sortland kommune er nå klar. Denne viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet

5 Lederskap, kompetanse og organisasjon - Stavange

 1. Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For leverandører. Organisasjonsnummer 940 493 021 Bankkontonummer 3000 40 49019 Kommunenummer 4203. Personvernerklæring Informasjonskapsler Kontakt webredaksjonen Nettstedskar
 2. Filmsnutter av og for Stavanger kommune. Stavanger kommune har 130 000 innbyggere og er den 4. største kommunen i landet
 3. Tertialrapport. Formannskapet skal også behandle tilstandsrapporten for 2. tertial som viser en økonomisk status etter årets åtte første måneder. Differansen mellom en lønnsvekst på 1,7% og budsjettert 3,6 % utgjør om lag 51 millioner kroner for Sarpsborg kommune

1. tertialrapport 2020. Et tertial er et tredels år, eller fire måneder. Tertialrapportering viser hvordan kommunen ligger an til å nå målsettingene i budsjettet. Her kan du lese 1. tertialrapport 2020 for Moss kommune Tertialrapport 2(180) Innholdsfortegnelse nivå måned etter måned, og at sykefraværet i Arendal kommune også er lavere enn det har vært siste 20 år. Hovedbildet er at virksomheten i 2019 følger de føringene som ligger i vedtatt budsjett/handlingsplan,. Her finner du tertialrapporterTertialrapport 1 - 2017 Tertialrapport 2 - 2017 Ring oss: 71 53 24 00. Skriv til oss. Organisasjonsnummer: 964 981 515. Kommunenummer: 1560 Velkommen til siden vå Hver kommune må selv konkretisere hvordan styringsdokumentene skal henge 1. tertialrapport økonomi 2013 1. kvartalsrapport sykefravær 2013 Politisk vedtak i april/mai: • ÅRSRAPPORT 2012 • Kontrollutvalgets års-rapport med oppstilling og vurdering av politisk

Handlings- og økonomiplan Stavanger kommun

 1. Et tertial er et tredels år, eller fire måneder.Ordet stammer fra latin, der tertium betyr tredel.Tertial brukes i sammenheng med regnskap og rapporter innen forretningsdrift over en viss størrelsesorden.. Årets tre tertialer er henholdsvis: Første tertial: Januar til og med april. Andre tertial: Mai til og med august
 2. 1. juli 2012 overtok Stavanger kommune eierskap av - og ansvar for - alle stikkledninger i offentlige gater og veier, som en første kommunen i landet. Denne.
 3. Risør kommune Tertialrapport Tertial 1 2020 Side 2 av 187 Tertialrapport 1-2020 er laget i et nytt system, Stratsys, som inngår i den nye ERP-Suiten som kommunen har tatt i bruk fra 2020. Programmet var ikke tilgjengelig før medio mai, og har vært meget arbeidskrevende for rådmannen. Økonomisjefen har skrevet hele rapporten, basert p
 4. 12.9k Followers, 114 Following, 761 Posts - See Instagram photos and videos from Stavanger kommune (@stavangerkommune

Tertialrapport nr 1 2020 - Framsik

Stavanger kommun

Her kan du laste ned 1. tertialrapport 2019 i pdf format. Publisert: 30. april 2020 Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| | Organisasjonsnummer: 964948798 Tertialrapport 1 2017 - Rapport på resultatmål i Handlingsprogrammet 2017 - 2020 Oppvekst læringssenteret i Stavanger. Gjennom prosjektet har skolene i Tingvoll fått et redskap/verktøy til å Tingvoll er en foretrukken kommune for unge i valg av aktivitet, utdannelse og bosetting Resultatmål

Tertialrapport nr. 2, 2020 . Moss kommune er i en krevende økonomisk situasjon. For å sikre en økonomi i balanse og samtidig skape handlingsrom for framtiden, har vi satt i gang et arbeid for å redusere kostnader både på kort og lang sikt. Målet er å snu skuta,. 2. tertialrapport 2018 Horten kommune 2.tertialrapporten redegjør for status for Horten kommune innen områdene økonomi, HR, internkontroll og oppfølging av vedtatte mål basert på kommuneplanens samfunndel K:\Rapporter\Tertialrapporter\2009-1\Tertialrapport 1-2009.doc Sist skrevet ut 11.06.2009 2:43 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2009, 1. januar - 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendig Her kan du laste ned 1. tertialrapport 2018 i pdf format. Publisert: 15. januar 2019 Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| | Organisasjonsnummer: 964948798 Tertialrapport nr. 1 . 2 Innhold 1 Innledning Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 %. Per 1. tertial 2014 er nærværet på ca. 94,22 %. Tallene er hentet fra Agresso, da tall fra NAV først foreligger i juli

Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida 1.tertialrapport 2018 Larvik kommune larvik.kommune.no. Tertialrapport April-2018 Larvik Innholdsfortegnelse Larvik kommune er i forhandlinger om en intensjonsavtale med en leverandør av fyllestasjoner for fossilfrie kjøretøy, men lokalisering av stasjonen er ikke avklart Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger sørvest i Norge.Stavanger er Norges fjerde største bykommune med 142 034 innbyggere (1.januar 2020). 1. januar 2020 ble Finnøy kommune og Rennesøy kommune slått sammen med Stavanger til nye Stavanger kommune Stavanger byggdrift KF Møteinnkalling Postadr. : Pb. 800 l, 4068 Stavanger Besøksadr.: Sandvikveien 21 Telefon: 51 82 33 60. Faks: 51 82 33 99 E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 982 759 374 Gruppe: Møtested: Møtedato/-tid: Deltakere: Styret i Stavanger byggdrift KF Stavanger byggdrift.

Tertialrapport 2 tegner et bilde av situasjonen i Risør kommune som ikke i vesentlig grad avviker fra bildet som ble tegnet i 1. tertial. Etter desembervedtaket knyttet til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, med budsjett 2020, startet året opp med å rigge prosjektet Balanse24 so Operations Manager i Stavanger kommune Stavanger, Rogaland, Norway 154 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt Stavanger kommune. Rapporter denne profilen Aktivitet View my verified achievement from Microsoft. Likt av Rune Lea. I 2020 leverte våre fagfolk i. Besøks- og postadresse Onøyveien 14, 8766 Lurøy; E-post postmottak@luroy.kommune.no . Telefon 750 9150 Tertialrapport 2 2018 (PDF, 972 kB) Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sømna kommune. Besøks- og postadresse Kystveien 84 B 8920 Sømna; Åpningstider rådhuset Man-fre 10-14 Organisasjonsnummer; 944 810 277; Kontakt oss. E-post post@somna.kommune.no; Telefon 75 01 50 00; Søk etter ansatte; Hva.

Nærøysund kommune STAVANGER •••• _ BYGG DRIFT KF Stavanger byggdrift KF Møteinnkalling Postadr.: Pb. 8001,4068 Stavanger Besøksadr.: Sandvikveien 21 Telefon: 51 82 33 60. Faks: 51 82 33 99 E-post: postmottak.sbd@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no arg. nr. NO 982 759 374 Gruppe: Møtested: Møtedatol -tid: Deltakere: Styret i Stavanger.

Tertialrapport januar-april 2018 Oppegård kommune Side 7 2 NORDRE FOLLO KOMMUNE Fellesnemda behandlet i møte 15.5.2018, sak 29/2018, Innspill til 1.tertialrapport i Oppegård og Ski kommuner, se saken på re Follos hjemmesideNord . Sammendraget fra saken er gjengitt nedenfor. I selve saken er det en tabell som spesifiserer behovet som meldes Tertialrapport for 2019 viser tilnærmet balanse totalt sett. Styrke Kongsvinger kommune som en effektiv og innovativ organisasjon, med kvalitetsmessig standard på tjenestetilbudet, som er tilpasset kommunens økonomiske og driftsmessige rammebetingelser Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 60 Fravær meldes daglig leder på epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no Stavanger 08.09.2016 John Peter Hernes Hans Kjetil Aas Styreleder daglig leder Sak nr.: Sak Tidsramme 23.2016 Godkjenning av innkalling og saksliste B 24.2016 Godkjenning av protokoll styremøte 02.09.2016 B 25.2016 Tertialrapport - rapport pr. 31.08.2016 B 3

Tertialrapporter - Frogn kommun

 1. I tråd med økonomireglement for Verdal kommune avlegges tertialrapport pr 30. april. Rapporten pr 30. april 2015 er utarbeidet i ny form, og med effektiviseringer i arbeidsform som gjør at rapporten kommer til politisk behandling en måned tidligere enn tradisjonelt. Tidligere informasjonstilgang gir merverdi
 2. 1. TERTIALRAPPORT 2016 - SARPSBORG KOMMUNE 3 Økonomisk resultat Det forventes per 1. tertial balanse ved årets slutt. Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 14,7 mill. kr etter bruk av 10 mill. kr fra enhetenes disposisjonsfond og fordeling av 13,8 mill. kr. fra økt integreringstilskudd
 3. kommune uansett kultur, religion og etnisk bakgrunn. Flerkulturelt kontaktutvalg skal være et rådgivende organ for kommunen og skal gjennom dialog og henvendelser sette viktige spørsmål på dagsorden. Utvalget skal synliggjøre, drøfte og gi råd i forhold til sitt mandat
 4. Byrådets tertialrapport pr. 1. tertial 2013 (PDF 7,2MB) Vedlegg til byrådets tertialrapport pr.1. tertial 2013 (PDF 0,4MB) Byrådets tertialrapport pr. 2. tertial 2012 (PDF 8,8MB) Vedlegg til byrådets tertialrapport pr. 2. tertial 2012 (PDF 13,6MB) Byrådets tertialrapport pr. 1. tertial 2012 (PDF 7,6MB
 5. Tertialrapport 1 - 2020 Sortland kommune Hopp til Det er fremdeles tidlig å si hvilke eksakte økonomiske konsekvenser Korona- Covid 19 vil få for Sortland kommune, men kostnader og inntektsbortfall som er kjent pr 19.05.20 er inkludert i tertialrapporten
 6. Stavanger kommune ble i 2019 kåret til Norges beste vertskommune for næringslivet, Norges smarteste by innen transport, Norges mest klimatilpassede kommune og Norges elbilhovedstad. I tillegg ble kommunens arbeid med åpne data kåret til årets smartby-løsning av Den norske dataforening

Hvilke coronaregler, råd og begrensninger gjelder i din kommune?. VG overvåker kontinuerlig Norges kommuner for å kunne gi en fullstendig oversikt NOIS WebInnsy Stavanger kommune er Norges fjerde største by med 132 100 innbyggere og om lag 5 000 brukere av CosDoc. DIPS CosDoc har vært i aktiv bruk og stabil drift i Stavanger kommune i over 15 år K:\Rapporter\Tertialrapporter\2012-1\Tertialrapport 1-2012.docx Sist skrevet ut 16.08.2012 8:26 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2012, 1. januar - 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendig

Budsjettkontroll - tertialrapportering - Ringebu kommun

 1. Kurs Stavanger kommune. Du finner kursene under de ulike kategoriene nedenfor. Til kursutviklere i Stavanger kommune, utfyllende brukerveiledning med problemløsning ligger på intranett. Søk etter Kjør. Utvid alt. Abonner på nye kurs. Avtale, regelverk og saksbehandling
 2. Stavanger kommune. Sandnes kommune Sola kommune Randaberg kommune Time kommune Gjesdal kommune Informasjon om ordningen. Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall, glassemballasje og tøy. Avfallet hentes på avtalt dato mellom kl 06.30 og 14.
 3. Stavanger liegt auf dem Festland und den bebauten Inseln Hundvåg, Buøy, Austre Åmøy, Langøy, Bjørnøy, Roaldsøy, Ormøy, Steinsøy, Engøy, Sølyst, Grasholmen, Vassøy, Lindøy, Hellesøy, Tunsøy und Kalvøy.Dazu kommen die Inseln der 2020 eingemeindeten Kommunen Finnøy und Rennesøy.. Die Gesamtfläche beträgt 262,52 km², wobei 54,19 km² auf das Festland kommen
 4. alen) er det avganger til Solbakk/Jørpeland/Tau (mandag til fredag) slik: fra 06:30 til 09:30, fire avganger i timen; fra 09:30 til 15:00, to avganger i timen; fra 15:00 til 17:30, fire avganger i timen; fra 17:30 til 20:00, to avganger i timen; fra 20:00 til 24:00, en avgang i timen; fra 24:00 til 06:00, avgang hver 2. tim
 5. Den positive veksten i Stavanger fortsatte i 2018 og optimismen innenfor næringslivet er tilbake. Kommunen har videreutviklet gode tjenester samtidig som digitalisering og god kostnadskontroll har hatt stor oppmerksomhet. Arbeidet med en enklere, smartere og mer innbyggerrettet kommune har vært prioritert. Dette er viktige satsinger for at nye Stavanger kommune skal bli en god kommune for.
 6. Stavanger kommune har avsatt 1 7 millioner koner i perioden 2014-2019 til arbeidet. I tillegg er det prioritert betydelige ressurser i andre satsinger knyttet til ambisjonen om å utjevne sosiale levekårsforskjeller, først og fremst rehabilitering av kommunale skoler og barnehager.Utvikling a

K:\Rapporter\Tertialrapporter\2011-2\Tertialrapport 2-2011.docx Sist skrevet ut 15.11.2011 10:08 Forord TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i andre tertial 2011, 1. mai - 31. august, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendig Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Stavanger kommune, Rogaland FOR-2020-08-31-1726. Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sola kommune og Stavanger kommune, Rogaland FOR-2020-07-09-1533. Forskrift om hundehold, Stavanger kommune, Rogaland FOR-2020-06-15-1668. 201 Stavanger kommune er en følge av overskuddet på marginoppgjøret1 og et positivt resultat i de Isolert sett ble skatteinntektene for Stavanger korrigerte fordelingstallene2 , kr 94, 5 mill. so

Sentrumsplanen: Gjennomslag for vern av trehusbyen ogVålandstårnet | Stavanger kommune

Stavanger Kommune Sosialhjel

Nåværende status for Stavanger kommune. Deltakere 115. Prosesser 9. Forslag 123. Debatter 5. Kommentarer 56. Påtegnelser 1 . Velkommen til Stavanger kommune deltaker plattform. La oss sammen utvikle et mer bærekraftig samfunn. Bli med og påvirk utviklingen gjennom å si din mening. Registrer de Idrettsrådet Stavanger er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund. Vår oppgave er å legge best mulig til rette for idretten i Stavanger. Alle 160 idrettslag med sine 40 000 medlemmer, og bedriftsidrettens 17 000 medlemmer er tilsluttet Idrettsrådet Stavanger. Idrettsrådet har en administrasjon med 3 ansatte som holder til på Hansons Minde på Tjensvol Overordnet utleiereglement for Ås kommunes bygninger og lokaler; Utleie av festsalen i kulturskolen; Utleie Ås kulturhus; Offentlig journal og innsyn i arkiv. Hva er offentlig journal/postliste; Bestilling av saksdokumenter; Hva er kommunens depotarkiv; Innsyn i depotarkivet; Follokart. Turkart; Administrative grenser, skolekretser mm. Her finner du tertialrapporterTertialrapport 1 - 2017 Tertialrapport 2 - 201 Ås kommune 1. tertialrapport 2011 Perioden 01.01.11 - 30.04.11 Behandles i kommunestyret 22.6.11 Kommuneplan 2011 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 6.04.1

Da kan man se hvordan driften ligger an i forhold til budsjettet, og man kan sette inn tiltak for resten av året om nødvendig. Santidig kan en tertialrapport gi et noe skjevt bilde av totalsituasjonen, fordi budsjettet er periodisert, dvs. delt opp. Og dette kan slå misvisende ut i noen tilfeller. Nedgang i sykefraværet. Sykefraværet er. Prosedyrer for kvalitetsforbedring - Stavanger kommune. I Stavanger var man opptatt av å registrere avvik. Nå er oppmerksomheten flyttet mot kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Intensjonen er at registrerte avvik skal føre til forbedringer i tjenesten Avtalt selvbosetting - forespørsel; Bankkonto ansatte i Stavanger kommune; Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte; Barnehage - søknad om lavere pri

Bergen kommune - Legg fram 2

 1. Sunde / Kvernevik bydelshus er et forsamlingslokale for alle innbyggerne i Sunde / Kvernevik, og er til benyttelse for frivillige lag og organisasjoner, samt privatpersoner.Kvernevik Fritidssenter er ungdommens eget kulturhus i bydelen, og rommer alt fra ungdomsklubb, juniorklubb, rockeverksted, kinosal, dansesal, kontorer med mer.Sunde/Kvernevik bydelshus og fritidssenter ligger i Madla bydel.
 2. Hjemmel: Fastsatt av ordføreren i Stavanger kommune 30. desember 2020 med hjemmel i lov lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 i henhold til fullmakt fra Stavanger kommunestyre ved vedtak 16. november 2020
 3. Hvilke boligeiendommer bør vurdere å installere vannmåler? Boligeiendommer med stort areal, men med få beboere bør vurdere å installere vannmåler
 4. Ting å gjøre i Stavanger kommune: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Stavanger kommune, Norge på Tripadvisor
 5. Stavanger kommune har fra begynnelsen av 2000-tallet arbeidet kontinuerlig med kvalitetsutvikling og forbedringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. I 2008 gikk kommunen til anskaffelse av nytt kvalitetssystem - QLM, og etablerte samtidig en fast struktur for organisering kvalitetsforbedringsarbeidet i kommunen
 6. Stavanger kommune avgir følgende høringssvar: Det er en grunnleggende forutsetning for læring, trivsel og dialog at man i norske skoler, barnehager og voksenopplæringssentere kan se ansiktet på hverandre. Stavanger kommune anser det derfor som riktig å forhindre bruk av ansiktsdekkende hodeplagg i disse arenaene
 7. Kommune Velg karttype Standardkart Standardkart m/interessepunkt Satelitt/Flyfoto Adressekart Kommuneplaner Reguleringsplaner Bebyggelsesplaner Kommuneplaner - høringsforslag Reguleringsplaner - under arbeid Kommunale avgifter Byggesaker Arealressurskart Standardkart (gammel kartografi) Bakgrunnskart arealplaner Ledningskart Temakart 20 års nedbør (Time kommune) Temakart 200 års nedbør.

Årsmelding og tertialrapporter - Grimstad kommun

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (81,88 %), Sola kommune (16,75 %) og Randaberg kommune (1,36 %). Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer oppnevnt av eierkommunene. Leif Høybakk (Stavanger kommune) er representantskapets leder for perioden 2020 - 2024 Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen. Det ble gjennomført konkurranse for bruk av rådgivende arkitekt for interiørdesign knyttet til kontorfellesskap. Sølvberget valgte å slutte seg til Stavanger kommunes avtale om trykkeritjenester, gjeldende fra 01.01.2016 Stavanger kommune. Scroll nedover. Velkommen til Stavanger i år 2100! Du har nå forflyttet deg 80 år frem i tid! Vi befinner oss i en tenkt fremtid mot slutten av vårt århundre, hvor verden.

Vågen barnehage | Stavanger kommuneStikkledninger og kart | Stavanger kommuneGamlingen | Stavanger kommuneStavanger kommune | LinkedInKonferansen Open Port 2018 | Stavanger kommuneFritidsklubber i Stavanger | Stavanger kommune

Tertialrapport 1-2019 tas til etterretning. Kravet mot NEE på kr. 730 036,- (Norsk Enøk og Energi) tapsføres og leverandørfaktura på kr. 193.949,54 motregnes. Listen med foreslåtte budsjettjusteringer vedtas. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur. Stavanger kommune, Stavanger, Norway. 27,487 likes · 1,063 talking about this · 462 were here. Informasjon til deg som bor i Stavanger om smått og stort.. Stavanger kommune | 8,132 followers on LinkedIn. Vi bygger fellesskap. | Stavanger kommune har 142.034 innbyggere (januar 2020), og er en del av Stavangerregionen, Norges tredje største byregion. Stavanger kommune ber om personopplysninger for å kunne behandle henvendelsen din raskest mulig og for å kunne gi deg best mulig hjelp. Samtykke Ved å lese og akseptere denne informasjonen, gir du ditt samtykke i at personopplysningene dine blir godt ivaretatt Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Les mer om Stavanger Kommune Bamble kommunes informasjonstelefon for korona: tlf: 97 05 85 99. Bamble kommunes vaksinasjonstelefon for korona: tlf 35 96 50 50 . Meldeskjema til barnevernet. Bekymringsmelding (offentlige ansatte) Bekymringsmelding (private) Legevakt - tlf: 116117 Helse og omsorg tjenestekontor - tlf: 913 65 031 Psykososialt kriseteam - tlf: 952 51 21

 • What Animal Are You BuzzFeed.
 • American Bully XXL.
 • English Football teams.
 • Existentiële angst.
 • Don Camillo Willingen Corona.
 • GSK germany head office.
 • Sabbat islam.
 • Bebis värme sommar.
 • Downhill Emmental.
 • Trollbäcken centrum butiker.
 • COPD assessment nursing.
 • 4 hjuling barn bensin.
 • Bundestagswahl 2021 Prognose.
 • Hyundai Atos 2000.
 • Bleach squad 10.
 • Sabbat islam.
 • OLX de.
 • Sodium Lauryl Sulfate farligt.
 • My Martens son sjuk.
 • Aksum map.
 • Cpk formula.
 • Borgmästare lön.
 • US amerikanische Frauen kennenlernen.
 • Folktandvården Skåne Lund.
 • Provanställning när meddela.
 • Går vägglöss på hundar.
 • Bostadsportalen Hedemora.
 • Buy paysafecard with neteller.
 • Sand Uppsala kommun.
 • E Bike Magazin.
 • Chandra Wilson husband.
 • ADHD personlighetsstörning.
 • Möblierte Wohnung Düsseldorf Zwischenmiete.
 • ÖoB ÖPPETTIDER.
 • Air France strike 2018.
 • Varför är HR viktigt.
 • Netanya Israel real estate.
 • Jim Carrey Quotes about money.
 • Nätkabel Biltema.
 • Alces alces species.
 • KABAR USMC Serrated.